ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران

ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران

چکیده
به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در کلان شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها انتخاب شد . به منظور دستیابی به این هدف، پیش بینی هایی برای این شهرها در دوره های زمانی معین، عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال، به عمل آمد. اکنون بعد از سپری شدن این دوره ها فرصت مناسبی برای بررسی و ارزیابی عملکرد آنها فراهم شده است . در این مقاله، شهرهای جدید اطراف تهران (هشتگرد، پردیس، پرند و اندیشه )، که تاکنون مسکونی شده اند، با استفاده از روش در مورد جذب جمعیتِ پیش بینی شده برای آنها در افق زمانی مشخص، ارزیابی و « امتیاز استاندارد شده » رتبه بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که چهار شهر جدید اطراف شهر تهران که احداث شده و شروع به جذب جمعیت کرد ه اند، به یک میزان در این امر موفق نبود ه اند.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0