طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(برنامه ها، طرح ها و پروژ ه ها)

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(برنامه ها، طرح ها و پروژ ه ها) جلد ۹

مقدمه جلد نهم
جلد نهم طرح ناحیه مشهد به تدوین و معرفی برنامه ها، طرح ها و پروژه های توسعه و عمران در سطح ناحیه مشهد اختصاص دارد. در این جلد سعی شده است که تمام پیشنهادهای مربوط به توسعه و عمران ناحیه اولا بر اساس اهداف، راهبردها و سیاست های معرفی شده و در چارچوب الگوی عمومی توسعه منتخب، که در جلد هفتم، به تفصیل بیان شده است، ارائه شود و ثانیا به منظور تأمین شرایط تحق قپذیری طرح، اقدامات پیشنهادی در انطباق و هماهنگی با نظام مدیریت اجرایی کشور و وظایف و امکانات دستگاههای بخشی تدوین و معرفی گردد. از آنجایی که اصولاً طرح ناحیه مشهد بر اساس رویکرد راهبردی تهیه شده بنابراین در این جلد تلاش شده است که کل فرایند طرح، از مرحله تهیه تا اجرا و نظارت، به صورتی پیوسته، هدفمند و مرتبط در نظر گرفته شود. به این منظور مباحث این جلد در هفت فصل به ترتیب زیر تدوین و تنظیم شده است:
فصل اول- مبانی و چارچوب برنامه ریزی
فصل دوم- برنامه ها و طر حهای مؤثر فراناحیه ای
فصل سوم- برنامه ها، طر حها و پروژ ههای توسعه و عمران ناحیه
فصل چهارم- برنامه ها، طر حها و پروژ ه های ناحیه به تفکیک زیرناحیه ها (شهرستان)
فصل پنجم- تعیین محدوده مجموعه شهری مشهد
فصل ششم- مدیریت توسعه ناحیه و نحوه اجرا و نظارت
فصل هفتم- توصیه ها و رهنمودها

2015-03-06_091708 2015-03-06_091955 2015-03-06_092003 2015-03-06_092009 2015-03-06_092016 2015-03-06_092023 2015-03-06_092030 

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود طرح جامع ناحیه مشهد جلد ۹

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0