تحلیل عوامل موثر برگسترش اسکان غیررسمی در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان مندسازی و ساماندهی

تحلیل عوامل موثر برگسترش اسکان غیررسمی در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان مندسازی و ساماندهی

چکیده
یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه، گونه ای از سکونت با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است. این نوع سکونت، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده است. از آنجا که اسکان غیررسمی از عواملی فراتر از مکان آن، تشکیل و گسترش یافته و متقابلاً بر محیطی فراتر از آن تاثیر می گذارد، لذا راه حل این مسئله به سیاست گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی، که در سطح ملی نیاز دارد. این مقاله که با روش توصیفی– تحلیلی و با ماهیت کاربردی نگاشته شده است، به بررسی اسکان غیررسمی در استان خوزستان و ارایه مهم ترین زمینه های توان مندسازی این سکونتگاه ها خواهد پرداخت. همچنین داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق آمارهای سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران و سایر طرح های شهری جمع آوری شده است. در پایان، نتیجه گرفته است که شهرداری شهرهای استان خوزستان به عنوان نهادی غیردولتی و عالی ترین و عمده ترین مرجع مدیریت شهری، اصلی ترین نقش را در روند توان مندسازی خواهند داشت. از این رو شهرداری ها باید با ابتکاراتی متفاوت تر از گذشته، برای به کارگیری بهینه مشارکت و منابع درونی این اجتماعات اقدام کنند تا توان مندسازی این سکونتگاه ها محقق شود و شاهد شهرنشینی واقعی در استان خوزستان باشیم.
واژگان کلیدی: اسکان غیررسمی، توسعه شهری، سکونتگاه های غیررسمی، راهبرد توان مندسازی، استان خوزستان.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0