جعبه ابزار نظرى و رو ش شناختى اقتصاد شهرى از کجا تا به کجا؟

جعبه ابزار نظرى و رو ش شناختى اقتصاد شهرى از کجا تا به کجا؟

چکیده
در دهه ى گذشته، کوششهاى بسیارى در زمینه ى بررسى منتقدانه و جامع وضعیت موجود در علوم منطقه اى، با موفقیت نسبى،انجام شده است. دلایل مربوط به این تمرینهاى مفهومى و روش شناسانه که اغلب از آن به بحرا ن میانسالى یاد می شود، بعد از گذشت ۴۰ سال از ایجاد علوم منطقه اى به عنوان رشته اى نوین، مطرح شده است؛ از اهداف اصلى علوم منطقه اى می توان، ارزیابى مسیرى که از ۴۰ سال پیش تاکنون طى شده، سنجش اهداف به دست آمده با آنچه انتظار می رفت و بررسى امکانات جدید براى آینده را نام برد. انگیز ه ى ویرایش این مقاله، برجسته ساختن پیشرفتهاى نظرى و روش شناختى در علوم شهرى از نظر اقتصادى است تا دستیافتهاى علمى به دست آمده تاکنون و شکا فهاى نظرى روش شناختى ترمیم شدنى، مشخص گردند. بررسى نظریه ها، مد لها و چهارچو بهاى علمى ارائه شده در بررسی ها، شواهدى بر غنى بودن این رشته بوده و دلیل علاقه به ویرایش مقاله اى در مورد پیشرفتها در اقتصاد شهرى مانند این را مشخص می کنند.
کلید واژ ه: پویایى و رشد شهرى، پیشرفت در اقتصاد شهرى

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0