نقش آسایش محیطی فضاهای شهری درپیشگیری ازناهنجاریهای رفتاری

نقش آسایش محیطی فضاهای شهری درپیشگیری ازناهنجاریهای رفتاری

چکیده
این مقاله اختصاص به بررسی رابطهء برخی از انواع آلودگی های محیطی با پدید ه آلودگی های رفتاری در فضاهای شهر ی دارد . بررسی های مقدماتی ومطالعات نظری به ساختن فرضیه ای با مضمون " همزمانی و هم مکانی انواع آلودگی های محیطی با وقوع انواع انحرافات و ناهنجاری های رفتاری " انجامید.سپس درچارچوب فرایند ساختن مدل تحلیلی، مفاهیم انواع آلودگی های محیطی تبیین شده و براین اساس شاخص های محیطی هریک استنتاج و سپس به فهرست چک لیست نحو هانجام مشاهده های میدانی و برداشت اطلاعات مبدل شدند دربخش مطالعه موردی با استفاده توأمان روش های مشاهده مستقیم و غیر مستقیم(پرسشنامه)،دوازده فضای شهری نمونه(معرفی شده ازسوی نیروی انتظامی به عنوان جرم خیزترین نقاط شهر تهران )مورد بررسی قرارگرفت واطلاعات مورد نیاز این نقاط گردآوری و سپس در مقایسه باشرایط سایر فضاهای شهری تحلیل شد .نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه ای احتمالی وامکانی بیشتر بین دو پدیده آلودگی های محیطی (به عنوان متغیر مستقل این مطالعه )و آ لودگی های رفتاری (به عنوان متغیر وابسته )واثبات فرضیه مطالعه است .براین اساس می توان چنین نتیجه گرفت که؛ازطریق مدیریت و برنامه ریزی محیطی، حتی می توان از پیدایش آلودگی های رفتاری نیز پیشگیری کرد.

واژه های کلیدی :آلودگی های محیطی -آلودگی فیزیکی -آلودگی نمادی -آلودگی دیداری -آلودگی نور -آلودگی صوتی -آلودگی های رفتاری

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0