تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده ی شهری (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده ی شهر خرّم آباد)

تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده ی شهری (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده ی شهر خرّم آباد)

مقدمه
در دهه های اخیر رشد بیرویه و شتابان شهرها در ایران، مشکلات شهری زیادی را دامن زده است؛ به گونه ای که این مشکلات و نارساییها، تمامی جنبههای شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرار داده و گاهی زندگی شهری را مخت ل کرده است. یکی از این مشکلات عمدهی شهرهای قدیمیتر، وجود بافتهای فرسوده در آنها است که خود سرآغاز بسیاری از مشکلات شهری شده و مسائل اقتصادی  اجتماعی، کالبدی  فیزیکی، زیس ت محیطی و امنیتی را در پی داشته و زمینه ی ناپایداری را در بسیاری از شهرها فراهم کرده است. در اصل ساختار کالبدی شهرها متأثّر از جریان های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، کم کم دچار تغییر و فرسودگی شده و ضرورت بازسازی و نوسازی آنها به مرور اندک اندک احساس میشود. به طور معمول در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ بافتهایی شکل گرفتهاند که بیشتر به دلیل نوع مصالح و نازل بودن کیفیت ساخت آنها، شرایط لازم را برای ایجاد یک زندگی امن، آسوده و مرفّه نداشته و همین موضوع سبب شده تا بسیاری از ساکنان اصیل و بومی با وجود وابستگیهای زیاد و تنها به دلیل ضعفهای ساختاری و کارکردی این محلّه ها و عدم امکان تأمین نیازهای حداقلی خود در این محلّه ها با مهاجرت از این بافتها زمینه ی استقرار ساکنان غیربومی و مهاجران روستایی را فراهم ساخته و به دلیل ایجاد مسائل خاص اجتماعی و فرهنگی، زمینه ی تشدید تخریب و فرسودگی این بافتها را نیز سبب شده است.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0