آسیب شناسی مداخلات در نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده (مطالعه ی موردی: محله فیض آباد)

آسیب شناسی مداخلات در نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده (مطالعه ی موردی: محله فیض آباد)

چکیده
یکی از مسائلی که امروزه توجه برنامه ریزان شهری را به خود جلب کرده است، فرسودگی و از رونق افتادن هسته اولیه و بخش قدیمی شهرها می باشد که در دهه های اخیر با مداخلات انجام شده در جهت نوسازی این بافت ها با مشکلاتی دست به گریبان بود ه است. مطالعات آسیب شناسی مداخله در نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده از مراحل مهم برنامه ریزی شهری است که به طور سیستماتیک به بررسی و تحلیل آسیب های کالبدی- فیزیکی، آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شهر میپردازد. در این تحقیق آسی بشناسی مداخلات انجام شده در جهت نوسازی محله فیض آباد و حلقه مفقود مشارکت ساکنان در مداخلات انجام شده در جهت نوسازی بافت بررسی شده است.
کلید واژهها: آسیب شناشی، بافت فرسوده، نوسازی، مشارکت مردم، محله فی ض آباد.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0