پایان نامه بررسی ارتباط بین عملکرد مکانیزاسیون خدمات شهری و میزان رضایت شهروندان شهر

جواد رنجه
آزاد
کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
دکترفتانه علیزاده

چکیده :
رقم دور از تصور ۷۰۰۰ تن زباله واقعیتی عینی است که هر شب در معدود ساعت آرامش نسبی تهران، قبل از طلوع سحر میبایست جمع آوری، حمل و از محیط شهری دور شود .تا اواخر سال ۱۳۸۴ ما شهروندان تهرانی، هر شب تلی از زباله را مقابل مجتمع مسکونی خود و بر کف خیابان رها کرده و باعث آلودگی وحشتناک محیط و منظر شهری می شدیم. مدیریت شهری تهران با درک صحیح از حساسیت موضوع و لزوم بازنگری اساسی این وضعیت، مکانیزه نمودن عملیات خدمات شهری را در دستور کار خود قرار داده و این وظیفه مهم را به سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران محول نموده است. بدیهی است جایگزینی صداها وانت نامناسب قبلی با تعداد معدودی از ماشینهای مکانیزه جدید حجم عظیمی از تردد ماشین آلات و آلودگی های ناشی از آن را نیز کاهش خواهد داد. افزایش ایمنی، کاهش شایان توجه نیروی انسانی مورد نیاز و حذف عملیات صعب و دون شان جمع آوری زباله توسط کارگران شریف از دیگر مزایای طرح شمرده می شوند. در کنار هم قرار گرفتن مجموع عوامل گفته شده ، باعث خواهد شد که با کاهش قابل توجه هزینه ها، کاهش چشمگیر و محسوس آلودگ یها، کاهش تردد ماشی نآلات، سهولت عملیات و افزایش امینی، افزایش بهداشت عمومی ، ارتقاء فرهنگی شهرنشینی و جلب مشارکت و رضایت عمومی شهروندان از طرح مکانیزاسیون خدمات شهری به نحو احسن صورت تحقق به خود بگیرد. در این تحقیق سعی بر این میشود که به بررسی ارتباط بین عملکرد مکانیزاسیون و رضایت شهروندان پرداخته شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0