روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو

روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو

چکیده
از جمله روشهای بهبود اتوبوسرانی ایجاد سامانه اتوبوس تندرو است. تقاضای حمل و نقل همگانی، شبکه خیابانی، و تعداد ناوگان اتوبوس و اتوبوس تندرو ورودیهای مسأله هستند. هدف این مقاله توسعه روشی در تع یین مسیر بهینه برای یک شبکه اتوبوسرانی یکپارچه با یک خط اتوبوس تندرو است. برای افزودن یک خط اتوبوس تندرو به شبکه حمل و نقل همگانی، یک مسأله بهینه سازی مسیر در شبکه حل می شود که با استفاده از الگوریتم سرد و گرم کردن مجازی و سریع ترین فرود بهترین مسیر و سرفاصله زمانی را برای سیستم اتوبوسرانی جستجو می کند. کل زمان سفر استفاده کنندگان شبکه اتوبوس تابع هدف در نظر گرفت ه می شود. بر اساس نتایج برای ۲۰ درصد کاهش زمان سفر اتوبوس تندرو نسبت به اتوبوس در سه سناریو با مسیر و
تعداد ناوگان اولیه متفاوت، کل زمان سفر استفاد هکنندگان ۱/ ۲۷ ، ۱/ ۵۴ ، و ۱/ ۴۳ درصد نسبت به حالت بدون وجود اتوبوس تندرو، در شرایط ناوگان مشترک برای کل سیستم اتوبوسرانی کاهش میی‏ابد. این تغ ییرات در شرایط ناوگان مستقل برای سامانه اتوبوس تندرو برای سه سناریو به ترتیب ۱/ ۸۷ ، ۱/ ۸۰ ، و ۱/ ۸۱ درصد است. آهنگ این تغ ییرات برای ۳۰ و ۴۰ درصد کاهش زمان سفر نسبت به ۲۰ درصد، به ترتیب، برابر ۳ و ۱ درصد است.
واژ ههای کلیدی: حمل و نقل همگانی، بهینه سازی مسیر، سامانه اتوبوس تندرو، هزینه سفر استفاده ک‏ننده

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0