بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان

بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان شاغل در حوزه
معماری و شهرسازی و زیباسازی شهرداری تهران بوده و تعداد ٢۵٣ نفر از این کارشناسان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخت
است و از روشهای آماری توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات استفاده شده است.
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که فرضیه اصلی آن مبنی بر اینکه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین از دیگر
یافتههای پژوهش حاضر این است که بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و وندالیسم، امنیت شهری، آرامش شهروندان و جهت یابی شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. لذا به نظر میرسد توجه هر چه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان شهری در طراحی شهرها نسبت به موضوع سیمای بصری مناطق شهر تهران میتواند موجبات تأمین امنیت، آرامش، تسهیل جهت یابی و کاهش و ندالیسم را فراهم آورد.
واژگان کلیدی
سیمای بصری، وندالیسم، تبلیغات محیطی، زیبایی محیطی، مبلمان شهری، ادراک رفتار شهری

مقدمه
معمو ً لا میپندارند که شهر ظرفی است که مردم در آن جای میگیرند و سکنی گزیدن آدمیان مانند جای گرفتن یک شی کوچک در یک جعبه است. مردمان صرفًا در شهرها زندگی نمیکنند، بلکه با شهرها به سر میبرند. جهان اطراف ما و مخلوقات آن مملو از اشکال و اجسام، همراه با رنگهای بیشماری است که به ما کمک میکند تا با در نظرگرفتن همه جوانب آن نهایت استفاده را در ابداع ساختههای مصنوع بکار ببریم. در حال حاضر ساکنین تهران خود را در بین قوطی کبریتهای بزرگ و کوچک محاصره شده فرض میکنند که چارهای جز سازگاری با محیط را ندارند. شهر موجودیتی زنده و فعال است که با نبض زندگی و نیازهای روزمره مردم در تپش است. هر کجا معماری هست، گرافیک هم هست. بحث بناسازی نیست، بلکه صحبت از ارتباط هنرها برای ساخت اثر و بدست آوردن روح و حس زیبایی برای شهر است. اگر یک مجسمه و یا ساختمان با اصول اولیه گرافیک و مواد موجود در هنر بصری ساخته شود، یک اثر هنری است. باید در توجه داشت که هنرهای بصری تنها مختص نقاشی روی کاغذ نیست. بلکه شامل نقش زدن روی سطح مسطح به وسیله موزائیک یا کاشی نیز میشود. همچنین میتوان از مصالحی همچون موزائیک، سنگ مرمر، آهن و انواع فلز و چوب استفاده کرد. این مصالح بسیار زیبا و از بین نرفتنی هستند و جزء مواد مستحکم و سخت به شمار میروند. حتی تعدادی از این مواد و مصالح قابل بازسازی و شستشو هستند.
اگر روزانه در طول مسیر در داخل شهر با یک تصویر و یا مجسمه به یادماندنی رو برو شویم ممکن است برای مدت زمانی فکر ما را به خود مشغول کند و اتفاقات خسته کننده روزمره را فراموش کنیم. همچنین میتوان برای از بین بردن افسردگی از رنگهای زیادی در فضاهای شهری استفاه نمود، رنگهایی که اثر آرام کننده دارند و یا شادکننده و نقشهایی که انسان را به یاد دوران کودکی و زمان فراغت و استراحت میاندازد، استفاده کرد.

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0