اکولوژی ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز

اکولوژی ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز

چکیده

تمرکز جمعیت و فعالی ت های اقتصادی در مناطق شهری در وهله اول به بروز مس ا یل و مشکلات اقتصادی نظیر فقر و بیکاری، بالارفتن قیمت ز مین و مسک ن و در نتیجه عدم تکافوی مسکن ، بالا رفتن هزین ه های زندگی و در مراحل بعدی معضلات اجتماعی و فرهنگی نظیر افزایش میزان ارتکاب جرم وجنایت، بزهکاری، بالارفتن هزینه های اجتماعی زندگی و مواردی از این قبیل منجر میشود و در نهایت مسایل و معضلات کالبدی و زیست محیطی شامل توسعه بیبرنامه و ناموزون شهری، ظهور مناطق فقیر نشین و مناطق حاشیه نشین، انواع آلودگی های زیست محیطی ، ازدحام ترافیکی و نهایتاً شلوغی و ازدحام شهری گریبانگیر شهرها خواهد شد. هدف این مقاله، ار ایه تصویری از وضعیت نامطلوب شرای ط اکولوژیکی و زیست ی در شهرهای بزرگ میباشد، لذا، امر ازدحام شهری را در مور د شهر تبریز، مورد بحث و بررسی قرار داده و نمودهای آنرا تبیین و تحلیل مینماییم. روش تحقیق، روش ترکیبی متکی بر روشهای تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی- تطبیقی میباشد، لذا از هر دو متدولوژی اسنادی و میدانی استفاده شده اس ت . نمودهای ازدحام شهری را میتوان در سه مورد ازدحام جمعیت، ساختما ن ها و وسایط نقلیه خلاصه کرد. ازدحام جمعیت در مناطق مسکونی شهر تبریز متاثر از پایگاه اقتصادی شهروندان بوده و رابطه مستقیمی بین تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی وجود دارد. ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز ناشی از فقدان نظام منطقهبندی و توزیع اصولی کاربریهای شهری بوده و اثرات نامطلوب روحی و روانی در سطوح مختلف سکونتگاهی بر روی شهروندان میگذارد.
کلیدواژهها: اکولوژی شهری، ازدحام شهری، حواشی شهری و تبریز.

2015-02-13_082649

شهر به مثابه یک ارگانیزم، موضوع مورد مطالعه بسیاری از جریانها و مکاتب فکری است . یکی از جنبه های حیات شهرها، ابعاد اکولوژی اجتماعی آنها می باشد که از آن به عنوان جغرافیای اجتماعی شهرها نیز نام برده می شود . این نگرش برآن است که تعادلی را میان ساخت فیزیکی و اجتماعی شهرها برقرار نماید، امری که تا به حال در بسیاری از برنامه ریزیهای شهری جهان سوم به بوته فراموشی سپرده شده و مسکوت مانده است.

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0