طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(شناخت عمومی منطقه و ناحیه)

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(شناخت عمومی منطقه و ناحیه) (جلد ۲)

مقدمه عمومی
به موجب طرح کالبدی ملی ایران (مصوب ۱۳۷۵ ) تمام پهنه کشور از نظر برنامه ریزی فضایی به ۱۰ منطقه (یک یا چند استان) و ۸۵ ناحیه (یک یا چند شهرستان) تقسیم شده است. تهیه طرح های توسعه و عمران ناحیه از سال ۱۳۷۴ در کشور آغاز شد. در همین سال بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران، تهیه طر حهای مجموعه شهری برای شهرهای بزرگ کشور در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس در نواحی کلانشهری تهیه طرح های ناحیه و مجموعه شهری به یکدیگر وابسته شده است. به نحوی که تهیه طرح ناحیه بهعنوان مرحله اول تهیه طرح مجموعه شهری محسوب م یشود و یکی از وظایف اصلی آن تعیین محدوده مجموعه شهری است که طرح آن باید بهعنوان مرحله دوم طرح ناحیه تهیه شود. به موجب قرارداد همسان شماره ۱۹ (سازمان مدیریت و برنام هریزی، ۱۳۷۶ ) طرح توسعه و عمران ناحیه به صورت زیر تعریف شده است:
این طرح با شناخت چگونگی استقرار عوام لزیستی ( انسان، فضا و فعالیت) و با توجه به » گرای شها، روند رشد و توسعه، اولوی تها و امکانات و محدودی تها، نسبت به تدوین سیاس تها و ارائه راهبردها اقدام م ینماید. طرح توسعه و عمران ناحیه به هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالی ت ( مسکونی و غیرمسکونی) ، مناطق حفاظتی و .« همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنین شهرها و روستاها خواهد پرداخت وظایف و اهداف اصلی طرح توسعه ناحیه به قرار زیر است:
• تعیین چارچوب و مبنا برای تهیه طرح های توسعه شهری (جامع و هادی) و هادی روستایی در سطح ناحیه
• منطقه بندی کاربری اراضی و تعیین کاربری های مجاز، مشروط و ممنوع
• سطح بندی مراکز جمعیتی و خدماتی (نظام سکونتگاهها)
• ارائه ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی
• ارائه برنام هها، طر حها و پروژ ههای توسعه و عمران
• تعیین محدوده مجموعه شهری (در ناحیه های خاص کلانشهری)
ناحیه مشهد شامل چهار شهرستان (مشهد، چناران، فریمان و کلات) است که تهیه طرح آن از اواخر سال ۱۳۸۰ آغاز شد و اسناد آن در آذر ماه ۱۳۸۲ به تصویب شورای برنامه ریزی استان خراسان و در اسفند ماه ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. گزارش ها و اسناد طرح ناحیه مشهد شامل ۱۰ جلد با عناوین زیر است:
جلد اول- مبانی نظری مطالعات و برنام هریزی
جلد دوم- شناخت عمومی منطقه و ناحیه
جلد سوم- مطالعات پایه جغرافیا و محی طزیست
جلد چهارم- مطالعات پایه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی
جلد پنجم- مطالعات پایه اقتصادی
جلد ششم- مطالعات پایه کالبدی- فضایی
جلد هفتم- تحلیل و جم عبندی مطالعات
جلد هشتم- تعیین محدوده مجموعه شهری مشهد
جلد نهم- برنام هها، طر حها و پروژ هها
جلد دهم- ضوابط نحوه استفاده از اراض

2015-02-12_091830

فرایند مطالعات طرح ناحیه مشهد
فرایند مطالعات طرح ناحیه مشهد براساس مبانی و اصول زیر تدوین شده است:
الف  فرایند قانونی تهیه طرح ناحیه و طرح مجموعه شهری
ب  اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای و تجارب جهانی
پ  بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی
ت  استفاده از تجارب سایر مجموعه های شهری در ایران
ث  توجه به شرایط و ویژگیهای ناحیه مشهد و کلانشهر مشهد
فرایند مطالعات نه به صورت خطی بلکه به صورت چرخ های تدوین شده و در حد ممکن سعی شده است که روابط متقابل و باز خوردها میان سطوح مختلف و موضوعات مختلف (عمودی و افقی، کلی و جزئی) رعایت گردد. تمام فرایند به هشت قسمت متمایز تقسیم شده است که عبارت است از:
-۱ تدوین مبانی نظری و روش شناسی
-۲ تعیین وظایف طرح ناحیه و مجموعه شهری مشهد
-۳ انجام مطالعات پایه در موضوعات مختلف
-۴ تحلیل و استنتاج یافته ها و تدوین گزینه ها
-۵ تدوین الگوی عمومی توسعه ناحیه
-۶ ارائه برنامه های توسعه ناحیه به تفکیک زیر ناحیه ها
-۷ تدوین چارچوب طرح مجموعه شهری مشهد
-۸ تدوین برنامه عملیاتی طرح توسعه و عمران ناحیه
در دو نمودار پیوست فرایند عمومی مطالعات و برنامه ریزی طرح ناحیه مشهد ارائه گردیده است:
-۱ نمودار فرایند تهیه طرح ناحیه و مجموعه شهری مشهد
-۲ نمودار فرایند مطالعات طرح ناحیه مشهد

مقدمه جلد ۲
با توجه به فرایند مطالعات طرح ناحیه مشهد و جلدهای دهگانه گزارش نتایج آن جلد دوم این مطالعات به شناخت عمومی منطقه و ناحیه (طبق تعریف طرح کالبدی ملی ) اختصاص یا فته است . ناحیه مشهد یکی از ۹ ناحیه استان خراسان است که هم بر آنها تأثیر می گذارد و هم از آنها تأثیر می پذیرد. بنابراین در این جلد سعی شده است که اولاً تصویری عمومی از وضعیت عمومی منطقه (استان) خراسان ارائه شود و ثانیاً جایگاه و نقش ناحیه در توسعه و عمران منطقه در حد لازم معلوم گردد . به دلیل اهمیت عمومی استان خراسان در توسعه شرق کشور و نقش برون مرزی و نقش تاریخی – مذهبی شهر و ناحیه مشهد، به پیشینه اقدامات و طرح های توسعه و عمران در منطقه، نیز، در حد لازم، پرداخته شده است . با توجه به این ملاحظات، این جلد از مطالعات طرح ناحیه مشهد، شامل دو فصل اصلی است:
فصل اول- بررسی و شناخت عمومی منطقه خراسان
فصل دوم- بررسی و شناخت عمومی ناحیه مشهد
در این دو فصل علاوه بر ارائه اطلاعات پایه مورد نیاز سعی شده است که عوامل و عناصر مهم و مؤثر در توسعه و عمران ناحیه مشهد، با توجه به جایگاه آن در سطح منطقه، معرفی
می شود، به نحوی که در مراحل بعدی فرایند مطالعات مورد استفاده قرار گیرد و به تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های توسعه و عمران ناحیه و مجموعه شهری مشهد کمک کند.

2015-02-12_083810 2015-02-12_083818 2015-02-12_083827 2015-02-12_083837 2015-02-12_083844 2015-02-12_083851

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

حجم فایل: ۲۵ مگابایت

لینک دانلود مستقیم | جلد ۲ طرح توسعه و عمران ناحیه مشهد

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0