ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی)

ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی)

چکیده
این پژوهش کوشیده تا توان ب هکارگیری ارزش های شهرسازی اسلام ی را در دوره ی امروزین و برای گستر ه جهانی آشکار سازد. در پژوهش ه ای مشابه ، بیشت ر به سوی ه های شکلی و ریخت شناسی شهر اسلامی در دوران گذشته بسند ه شد ه و سوی ههای دریافت ی و پویا و امروزین آن چندان بررسی نشده است. در این نوشتار ابتدا پژوهش های انجام شده بازبینی و شناسایی شده است. پس از آشکارسازی گذشته نگ ر و « ناکالبدی » و « کالبدی » در دو لایه ی شهر اسلامی که تا « فراکالبدی » کالبدی بودن بیشتر این پژوهش ها ، پنداره ها و سویه های کنون پنهان مانده اند، با نگرش به انگاره های شهرسازی امروزین نمایان شده است. نمونه هایی از شهرهای اسلامی کندوکاو شده و با بررس ی های چندباره و ژرف، ویژگی های شیوه ی یگانگی با » ،« دادگستر ی » هم آمیزی کالبدی پار ههای آن ها در چند شناسه ی همون د، مانند نهاده شده اند. گزینش این « سازش پذیری با خردورزی » و « پرمایگی با ناهمگونی » ،« گوناگونی پنداره ها به گونه ای شده که دارای سرشت فراکالبدی باشند. سرانجام رویکردهای جدید در انگاره های شهرسازی امروزین که از ۱۹۶۰ به این سو در جهان بازگو شده ، همچون ساختاری و » و نیز رو ش های « بنیادی » و « جانشینی » ،« داد و ستدی » ،« شهرسازی فزاینده » با رویکردهای گسترش شهر اسلامی سنجش شده است. یافته ی بنیادی این نوشتار « راهبردی این است که ارزش های شهرسازی اسلامی فرای کالبد، جای و زمان است و می توان از آنها در گسترش شهرهای جهانی امروز بهره برد. این شهرسازی، راهبردی و پویا بوده و ویژگ ی ها و انگاره های درست امروزین شهرسازی را از زمانی بسیار پی ش تر دربرداشت ه است و توان بسیاری در جهان گستر ی داشته و همچنان دارد.
کلیدواژ ه ها: شهرسازی اسلامی، انگاره نوین شهرسازی، اسلام و شهر، شهرهای خاورمیانه.

مقدمه
در پژوهش های انجام شده در زمینه ی شهرسازی اسلامی، نگرش های شکلی و کالبدی بیش از نگره های سرشتی و بن مایه ای بوده است. خاورشناسان برگرفته از اندیش ههای نویسندگان مسلمان سد ههای میانه، شهر را جایی شناسایی باشد. الگوی سراسر شهرهای اسلامی خاورمیانه نی ز ، « گرمابه ی همگانی » و « بازار » ،« مسجد جامع » کرده اند که دارای دارای ویژگی های شکلی و کالبدی ویژ های دانسته شده است: یک دژِ سده ی میانه ای، یک بازار کانونی در کنار آن، یک یا چند گرمابه ی همگانی در همسایگی و گوش ههای پیرامون مسجد جمعه، مسجد  مدرسه، کاروانسرا، الگوهای باریک و تنگ و درهم خیابان ها، کوی و برزن های وابسته به نژادهای گونه گون، خان ه ها با سرای میانی، دژ و باروی سده ی نیز م ی نویسد، « ابولقد » میانه ای، نبود فضاهای باز از پیش درانداخته به جز فضای باز نزدیک مسجد جمعه. آن چنان که  نکوه ش یا ستای شها دربار هی شهر اسلامی ب هجای نگرش بر فرآیند، بیشتر به فرم و فرآورده پرداخت ه اس ت .(۲۰۰۳: ۳Good, ) چنین نگرشی تک سویه به شهرسازی اسلامی، از دیدگاه های گوناگونی پرسش پذیر است. نخست آنکه شهر اسلامی با دریافت های ویژه ی اسلامی، نمی تواند تنها با مسجد و بازار یا شیوه ی هم آمیزی آنها شناخته شو د . اسلام پشتیبان و بیان « ویلیام مارس ز » و « جوزف ارنست ر ن ان » آوازه گر شهر و شهرنشینی است. تا آنجا که پژوهشگران غربی چون به این ترتیب نباید تنها بازتاب اسلام بر .(Abu-Lughod, 1987:156) کرده اند که اسلام از پایه، دینی شهری است  شهر را یک سویه نگریست. بلکه بازتاب شهر در گسترش و سازندگی شهرنشینی اسلامی از آغاز اسلام بارز است . پیامبر خدا (ص) در شهر مکه پند می داد و در یثرب همبودگاه برپا کرد و نام آن را به مدینه یا شهر دگراند. نقش شهرها و پیوند کاروانیان میان آنها در گسترش اسلام رد نکردنی است.

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0