پایان نامه آشکارسازی تغییرات فضای سبز تهران از طریق تجزیه و تحلیل داده های سنجش از راه دور

محمد رضا راسخ
آزاد
کارشناسی ارشد
جنگلداری
پرویز ضیائیان فیروز آبادی

416231

چکیده
ارزیابی تغییرات فضای سبز به منظور بررسی اعمال مدیریت در مدیریت شهری و توجه به مسائل زیست محیطی شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. در مطالعه حاضر با استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای طی ۳۲ سال به ارزیابی تغییرات فضای سبز شهر تهران در سه دوره پرداخته شد. در این تحقیق از ۴ تصویر سنجنده های MSS در سال ۱۹۷۵، سنجنده TM در سال ۱۹۸۸، سنجنده ETM+  مربوط به سال ۲۰۰۲و سنجنده LISS IV مربوط به سال ۲۰۰۷ میلادی استفاده شد.، از تغییرات  NDVIو  شدت تغییرات فازی و همچنین نقشه های تغییر کاربری اراضی برای ارزیابی شدت و نوع تغییر کاربری استفاده شد.برای تولید تصاویر تغییرات NDVI از الگوریتم افزایش و کاهشNDVI    جهت مشخص نمودن مناطقی که در طول دوره، NDVI   آن افزایش و یا کاهش یافته بودنداستفاده شد. در مرحله بعد با استفاده از آنالیز های تفریق تصاویر، تجزیه و تحلیل مولفه اصلی، توابع عضویت فازی به آشکارسازی شدت تغییرات پرداخته شد، همچنین از روش طبقه بندی نظارت شده نقشه کاربری در ۴ تاریخ ذکر شده، تهیه گشت و پس از آن تغییرات کاربری (FROM-TO) در این نقشه ها مشخص شدند. در نهایت با تلفیق اطلاعات حاصل از شدت تغییرات فازی و تغییرات NDVI و تغییر نوع کاربری، فضای سبز تغییر یافته و نوع تغییر کاربری آن مشخص شدند. نتایج نشان دادند در دوره اول(۱۹۷۵-۱۹۸۸) فضای سبز ایجاد شده در این دوره بیشترین سهم از تغییرات را داشته است که حدود ۱۵۹۵ هکتار مساحت، فضای سبز ایجاد شده در این دوره بود. در دوره دوم(۱۹۸۸-۲۰۰۲) تخریب فضای سبز بیشترین حجم تغییرات NDVI را تشکیل داد و ۱۴۶۸ هکتار از فضای سبز در این دوره تخریب صورت گرفته بود و در دوره سوم(۲۰۰۲-۲۰۰۷) نیز بیشترین تغییرات فضای سبز مربوط به تخریب بود که حدود ۱۴۹۳ هکتار از فضای سبز در این دوره تخریب شده بود.

کلمات کلیدی:
فضای سبز، آشکارسازی تغییرات،NDVI، شدت تغییرات فازی، تغییر کاربری زمین ، MSS، TM، ETM+،  LISS IV، تصاویر ماهواره ای

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0