چکیده مطالعات طرح جامع مسکن استان سمنان

چکیده مطالعات طرح جامع مسکن استان سمنان

کارفرما:سازمان مسکن و شهرسازی سمنان
مشاور طرح:مهندس نوید سعیدی رضوانی
مقدمه:
طرح جامع مسکن استان سندی است منطقه ای با الهام از طرح جامع مسکن ملی که چشم انداز بخش مسکن در سال های آینده را ترسیم می کند.در این چشم انداز هدفها،به معنای تغییرات مطلوب،قابل دستیابی،و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای استان،در دوره های ۵ساله آینده،تعیین میشودطرح جامع مسکن مسیری را که دولت تا دستیابی به هدفها بایستی به پیماید،روشن میسازد.مسئولیت رسیدن به هدفها بر عهده دولت است ودر این مسیر،مردم،بخش خصوصی و همه مسئولین بایستی همگام و همرا باشند تا بتوان به هدف ها رسید.طرح جامع مسکن بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی(داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فردوخانوار ایرانی است)،اصل ۴۳ قانون اساسی(تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان،آموزش و پرورش،و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه)؛بند "ج" ماده ۳۰ قانون بر نامه چهارم (وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است با توجه به اثرات متقا بل بخش مسکن با اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی وکاهش نا برابریها،طرح جامع مسکن را تا پایان بر نامه چهارم تهیه و به تصویب برساند)و با رویکرد عدالت اجتماعی و توانمندی سازی اقشار کم درامدوتوسعه پایدار تهیه شده است.این طرح مشتمل بر محور های زیر با رویکرد عدالت اجتماعی وتوانمند سازی اقشار کم درامد وتوسعه پایدار میباشد. بر اساس این طرح، تدوین اسناد منطقه ای برای برنامه مسکن را به عنوان قدم بعدی در برنامه ریزی مسکن تاکید قرار داده است وطرح جامع مسکن در واقع برنامه ای است که فاقد مکان و خصلت فضایی است در حالیکه مسکن دارای خصلت فضایی است،همچنین در طرح جامع مسکن اشاره به کاهش نا برابری منطقه ای و ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسکن و برنامه های سیاستهای توسعه ای منطقه ای نموده است.این طرح یک فرایند برنامه ریزی از بالا به پایین است در حالیکه فرایند نظام برنامه ریزی در ۲جهت میبایستی طرح ریزی گردد،هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا به همین جهت، موارد عنوان گردیده دلالت بر اهمیت تدوین سند منطقه ای است.
طرح جامع مسکن استان و به عبارتی سند منطقه ای به بررسی نیازهای آتی سکونتی که نیازمند تعیین فروض جمعیتی ، اقتصادی و اجتماعی در تحولات آتی کشور است می پردازدو پس از تعیین فروض، و شناخت نیازها، چشمانداز بلندمدت و میان مدت بخش ترسیم شده و اهداف اصولی بخش بیان گردیده است.گام بعدی، بررسی چگونگی دستیابی به این هدفها، باتوجه به
مسایل و مشکلات کنونی، و فرصتها و امکانات در حال و آینده است. بدین ترتیب تعیین راهبردها ، تدوین سیاسته ا و شناخت اقدامات اساسی در بخش مسکن، و پس از آن تدوین برنامه اقدامات، مراحل بعدی بوده است که انجام شده و نتیجه آن در این سند ارائه شده است. این سند در برگیرنده ۱۶ فصل:فصل اول مطالعات جمعیتی،فصل دوم شاخص های کمی و کیفی موجود بخش مسکن به تفکیک شهری و روستایی،فصل سوم شاخص های اقتصاد زمین مسکن،فصل چهارم براورد نیاز بالقوه استان در افق بلند مدت و میان مدت ،فصل پنجم بررسی وضعیت مسکن گروههای کم درامد و تخمین یارانه مورد نیاز،فصل ششم بررسی بازار زمین در استان،فصل هفتم بررسی نظام تامین مالی مسکن و ویژگی های عملکردی ان،فصل هشتم بررسی نظام مالیات و عوارض بخش مسکن،فصل نهم بررسی بازار مصالح ساختمانی،فصل دهم بررسی وضعیت صنعت ساختمان،فصل یازدهم بررسی وضعیت نوسازی بافت های فرسوده شهری،فصل دوازدهم شناخت وضعیت عملکردی نظام مدیریت مسکن وبرنامه و سیاستهای اجرا شده ،فصل سیزدهم بررسی نقش بخش مسکن در اقتصاد استان،فصل چهاردهم شناخت جایگاه استان در بازار زمین و مسکن کشور،فصل پانزدهم تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و در نهایت فصل شانزدهم ارائه بر نامه راهبردی و اجرایی پرداخته است که در واقع سه فصل آخر نشان دهنده وضعیت کلی استان بر اساس نتایج بررسیهای طرح وارائه راهکارهای مناسب در بهبود بخشیدن به وضعیت بخش مسکن در استان اشاره دارد که به طور اجمالی این گزارش به برخی از این موارد پرداخته است.

دانلود متن کامل طرح جامع

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0