پایان نامه مدیریت شهری و سازمانیابی فضایی کلانشهر تهران

منیژه لاله پور
تربیت معلم
دکتری
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
اصغر نظریان سیمین تولایی

چکیده

هدایت و کنترل سازمانیابی فضایی شهرها یکی از وظایف اصلی نظام های مدیریت شهری است. مدیریت شهری برای ایفای این نقش، نیازمند برخورداری از ابزارهای متناسب و کارآمد است. دست یابی به این ابزارها، مستلزم سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی و اقتدار و اختیار لازم برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی است. پژوهش حاضر با توجه به این نگرش، ساختار مدیریت شهری تهران و رابطه آن را با سازمانیابی فضایی تهران مورد بررسی قرار داده است.

روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد، که با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر در ارتباط با موضوع انجام گرفته است.  برای این منظور چهار ابزار ساختاری مدیریت شهری در قالب چهار مؤلفه شامل، ساختار سازمانی، نظام قوانین و مقررات مدیریت شهری، برنامه های توسعه شهری و منابع مالی انتخاب و طی دوره مورد بحث در تهران بررسی و تحلیل شده است. سپس چگونگی تاثیر گذاری مؤلفه های مذکور در هدایت و کنترل تحولات کالبدی-فضایی تهران تحلیل شده است.   

دولت با تمرکز اختیارات سیاسی و مدیریتی و محدود سازی اختیار و اقتدار مدیریت شهری، ابزارهای لازم برای هدایت و کنترل سازمانیابی فضایی تهران را فراهم نساخته است. در این شرایط، عدم انطباق تحولات کالبدی-فضایی تهران از برنامه های توسعه شهری آن منجر به سازمانیابی فضایی بی برنامه و خودبخودی تهران شده است. سازمان فضایی منتج از این روند به صورت گسیخته، ناکارآمد و ناپایدار می باشد. یافته های این رساله مبین روندها و پیامدهای مذکور است.

تمرکزگرایی در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور، منجر به تکوین رویکردی بخشی به شهر و موضوعات شهری گردیده است. نتیجه این رویکرد تقسیم وظایف مربوط به توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری بین سازمانهای مختلف دولتی و شکل گیری یک ساختار سازمانی گسیخته برای مدیریت توسعه شهری تهران می باشد. این مسئله، مدیریت شهری را از ابزار اداری-اجرایی لازم و متناسب برای هدایت و کنترل تحولات کالبدی-فضایی تهران بی بهره ساخته است. به دلیل تمرکز اختیارات مربوط به سیاستگذاری و تصمیم گیری امور مختلف شهری در دولت، مدیریت شهری برای انجام وظایف خود توانایی لازم برای سیاستگذاری و تصمیم گیری، برنامه ریزی و سازماندهی و اجرا در سطح محلی را نداشته است. این مسئله مهمترین عامل در توسعه کالبدی-فضایی بی برنامه تهران بوده است. بعلاوه نظام برنامه ریزی و شیوه تهیه طرحها، نارسایی قوانین و مقررات مدیریت شهری، توسعه نیافتگی قوانین مربوط به تعدیل مالکیت خصوصی زمین های شهری و کمبود منابع مالی نیز در ایجاد چنین سازمان فضایی در تهران بی تأثیر نبوده است. اما طی دو دهه اخیر شیوه تأمین منابع مالی مدیریت شهری تهران و اقدام مدیریت شهری در ارائه مجوزهای تغییر کاربری و فروش تراکم نیز منجر به تشدید و تعمیق هر چه بیشتر گسیختگی، ناکارآمدی و ناپایداری سازمان فضایی تهران گردیده است.

نتیجه اینکه، سازمان فضایی منسجم، کارآمد و پایدار در کلانشهر تهران مشروط است به زمینه سازی برای شکل گیری نظام هدایت و کنترل مؤثر سازمانیابی فضایی تهران در ابعاد سازمانی، برنامه ای، قانونی و مالی است، که این خود مستلزم سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی به سطح مدیریت شهری است.

کلید واژه ها: نظام مدیریت شهری، ساختار سیاسی-مدیریتی، سازمان فضایی، کلانشهر تهران.

در دست انجام است

دانلود خلاصه پایان نامه

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0