تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی

مقاله تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی

چکیده
این پژ وهش درصدد پاسخ به این سؤال است که چه تحولاتی در فضاهای شهری از دوره ایلخانی تا ظهور مکتب اصفهان در دوره صفوی صورت گرفت و زمین ه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این تحولات چه بود؟ برای پاسخ به این سؤال با رویکردی تفسیری – تاریخی و بر اساس مطالعات کتابخا نه ای، تحولات شهرسازی در شهرهای واجد آثار شهرسازی این دوره با تحلیل تأثیرات تحولات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بررسی گردید. این دگرگونی ها از زمان ایلخانان زمینه تحولات شهرسازی و شکل گیری فض ا های شهری جدید در شهرسازی ایران را فراهم نموده است . تأسیس حک ومت صفویه و به ویژه اقدامات شاه عباس، زمینهساز ایجاد مکتب شهرسازی اصفهان شد. به این ترتیب عناصر و فض ا های شهریی که در دور ه های پیشین شکل گرفته بود، تکامل یافتند و با هم ترکیب شدند . همچنین در مکتب اصفهان، ارسن های تجاری  خدماتی یا مذهبی تشیع رسمی به جای ارسن های مذهبی صوفیه، هسته های گسترش و توسعه شهری شدند.

4548787


واژه های کلیدی
فضاهای شهری ایران ، زمینه های تاریخی شهرسازی ایران، مکتب شهرسازی اصفهان ، شهرسازی دوره ایلخانی، شهرسازی دوره تیموری، شهرسازی دوره ترکمانان.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0