سند توسعه شهرستان خمیر(کامل)

مقدمه:
یکی از گامهای جدید در نظام برنام ه ریزی کشور،پیش بینی،طراحی و تدوین اسناد توسعه شهرستانی در کنار اسناد توسعه استانی در جهت تقویت نگاه جامع تر به برنامه های توسعه استان است. سند توسعه شهرستان،سندی راهبردی و با افق ۷ساله است که با توجه به قابلیتها،محدودیتها و تنگناهای توسعه شهرستان،اصلی تری ن جهت گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی،منابع طبیعی،زیربناها و فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی توسعه شهرستان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران تبیین می نماید. در این سند،قابلیتها،محدودیتها و تنگناها و مسائل اساسی توسعه شهرستان شناسایی و مبتنی بر آن،اهداف،راهبردها واقدامات اولویت دار، طرح ها وپروژه های محرک وتوسعه ساز شهرستان احصاء گردیده است.
در تهیه برنامه توسعه شهرستان از شیوه های مرسوم برنامه ریزی منطقه ای استفاده شده که شامل تهیه و و تهیه برنامه توسعه شهرستان می باشد. SWOT تحلیل وضع گذشته و موجود با بررسی این برنامه که در سطوح تفصیلی تری از برنامه استانی قرار می گیرد،به مصادیق عینی توسعه پایدار نیز نزدیکتر خواهد شد .از سوی دیگر می توان آن را گامی در راستای سیاستهای عدم تمرکز با روی کرد برنامه ریزی از پائین به بالا و کاهش عدم تعادل های منطقه ای تلقی کرد.

منبع: استانداری هرمزگان

معاونت برنامه ریزی استانداری
دفتر برنامه ریزی و بودجه
تیرماه ۱۳۸۷

انتشار شهرسازی آنلاین

دانلود سند توسعه شهرستان خمیر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0