بررسی توسعه حمل ونقل در منطقه اسکاپ در سال ۲۰۰۳ ، آسیا و اقیانوسیه

حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی سریع و شتابان در منطقه اسکاپ، وسعت دامنه چالشهای پیچیده در سیستم حمل ونقل این منطقه را نشان می دهد. تدارک ظرفیت برای انطباق با افزایش گسترده حجم بار و دستیابی به نیازهای جابجایی فردی در جوامع شهری در حال رشد، به نوبه خود امر خطیری می باشد.
سازمان اسکاپ، به منظ ور کمک به کشورهای منطقه، در پی آن است که از طریق تمرکز بر روی توسعه زیرساختها و تسهیلات حمل ونقل، این چالشها را نشان دهد . در چهارمین اجلاس کمیته حمل ونقل، ارتباطات، توریسم و توسعه زیرساخت که از تاریخ سیزدهم لغایت پانزدهم نوامبر سال ٢٠٠٢ در بانکوک برگزار شد ، کمیته، افزایش تقاضا برای ظرفیت زیرساخت حمل ونقل در کشورهای عضو را خاطرنشان ساخت و مجددًا بر تعهد و حمایت قوی اسکاپ از بیانیه سئول در خصوص توسعه زیرساخت در منطقه آسیا و اقیانوسیه ، شامل فاز دوم برنامه اجرایی منطقه ای ٢٠٠٢-٢٠٠۶  طرح اجرایی دهلی نو برای توسعه زیرساخت در آسیا و اقیانوسیه ، تأکید کرد . کمیته همچنین تصریح  به همراه اج زای آن ، یعنی بزرگراه آسیایی، شبکه (ALTID) کرد که پروژه توسعه زیرساخت حمل ونقل جاده ای آسیا ریلی سراسری آسیا و تسهیلات حمل ونقل، چارچوب مناسبی را برای همکار ی های منطقه ای و زیرمنطقه ای به وجود آورده است . کمیته مجددًا بر اهمیت همکاری با سازمانهای بین المللی و زیرمنطقه ای در خصوص تکمیل اقدامات مربوط به پروژه آلتید، تأکید کرد.
کمیته مزبور همچنین بر نقش کلیدی پیشرفتهای نهادی، حقوقی، تکنولوژیکی و عملیاتی در تسهیل حمل ونقل ، تأکید کرد و بر استفاده م ؤثر و کارآمد از زیرساختهای حمل ونقل با توجه به نیازمندی های مردم منطقه اسکاپ، تصریح و تأکید نمود . اجلاس صراحتًا تأکید کرد که توسعه سیستم حمل ونقل ترکیبی بین المللی در آسیا، از اولویتهای مهم کاری دبیرخانه اسکاپ می باشد و تلاشهای صور ت گرفته به منظور ارتقا ی مشارکت بخش خصوصی در حمل ونقل از طریق فراهم نمودن محیط مساعد، توسعه نهادی و ظرفیت سازی را خاطرنشان کرد . کمیته ، اهمیت کریدورهای حمل ونقلی که به وسیله اعضاء ایجاد شده است را اعلام کرد و بر توسعه تسهیلات تجاری ب ه موازات توسعه زیرساختهای حمل ونقلی تأکید نمود.
این گزارش منعکس کننده رویکرد منطقه اسکاپ می باشد. همان طور که پیشتر گفته شد ، این گزارش شامل سه بخش است، تمرکز بخش اول بر روی چالشهایی است که صنعت حمل ونقل در منطقه اسکاپ دارد . بخش دوم نگاهی دارد به پیشرفتهایی که اخیرًا در زمینه زیرساخت و ظرفیت فیز یکی حمل ونقل صورت گرفته است . بخش سوم، پیشرفتهایی که در زمینه تسهیل حمل ونقل و مجموع ابداعات و اقداماتی که در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی صورت گرفته را بررسی می نماید.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود فایل مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0