راهنمای تأمین روشنایی راهها

راهنمای تأمین روشنایی راهها
(AASHTO) انجمن ادارات حمل و نقل و راههای ایالتی آمریک

مقدمه
این راهنما جهت انعکاس دستورالعمل های متداول در تأمین روشنایی راهها، مورد بازبینی قرار گرفته است . این راهنما از روش ها و تکنیک های طراحی سیستم های روشنایی راهها با روش های تراکم نور ١ و شدت روشنایی ٢ که در ایالات متحده استفاده می شود، بهره گرفته است.
راهنمای قبلی منتشر شده در سال ۱۹۷۶ که طراحی روشنایی راه را به روش تراکم نور در نشریه شماره ۲۳ کمیته توصیه نموده، جزییات این روش را اعلام نکرده است. C.I.E است . اما طوری اصلاح شده است C.I.E روش تراکم نور که در این جا آورده شده است، مشابه با روش مطروحه در با عنوان "روش استاندارد ملی آمریکا (ANSI) که منطبق با طراحی اعمال شده در مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا برای روشنایی راهها- چاپ ۱۹۸۳ " باشد. از تکنیک شدت روشنایی و یا روش تراکم نور در طراحی روشنایی جاده ها ب رای تأمین مقادیر قید شده در این راهنما، می توان بهره جست . بررسی جامع طراحی مورد نظر، با به کارگیری هر دو روش می تواند در تعیین بیشترین کیفیت و بالاترین بازدهی انرژی سیستم، مفید و مؤثر باشد. همان گونه که در قانون ایالات متحده، ماده ۲۳ در بخش ۴۰۲ الف آورده شده است، هر ایالت بایستی یک برنامه جامع برای ایمنی راهها داشته باشد که شامل ارایه استانداردهای هماهنگ جهت دستیابی به سیستم روشنایی راهها است . استاندارد برنامه ایمنی راه، شماره ۱۲ (مرجع شماره ۴) شامل توصیه هایی برای مکان هایی در جاده است که بایستی روشنایی آنها بهبود یافته و یا تأمین گردد و تنها محدود به راههای دسترسی یا آزادراهها نمی شود. از این رو، این راهنما شامل اطلاعات طراحی در زمینه روشنایی بوده که برای کلیه جاده ها در تمام سطوح قابل اعمال می باشد. راهنمای فوق شامل اطلاعات روشنایی آزادراهها در یک بخش و در بخش دیگر، اطلاعا تی در مورد روشنایی ، خیابان ها و بزرگراهها به غیر از تسهیلات دسترسی کنترل شده می باشد . علاوه بر تسهیلات پارکینگ و استراحتگاه ٣ تابلوهای راهنمایی و تعمیر و نگهداری، بخش هایی نیز به روشنایی تونل ها و زیرگذرها پرداخته است. یک راهنما ی روشنا یی جاده ها نمی تواند به طور صریح و قاطع برای کلیه شرایط تدوین شود . معیارهای انتخاب مکان های نصب روشنایی در زیر بخش هایی با عنوان شرایط الزامی ۴ ارایه شده است . دستورالعمل هایی نیز با جزییات بیشتر آورده شده که به هنگام طراحی سیستم های روشنایی بایستی مدنظر قرار گیرد.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل : www.shahrsazionline.com

دانلود فایل مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0