راههای دسترسی در مناطق برون شهری

راههای دسترسی در مناطق برون شهری
آبراهه ها و زهکش های سطحی
(دستورالعمل ساخت و نگهداری در کشورهای در حال توسعه)
ACCESS ROADS IN RURAL AREAS
CROSSING OF WATERCOURSES
AND
SURFACE DRAINAGE
( Handbook for Construction and Maintenance in Developing Countries)

پیشگفتار
به غیر از بارهای ترافیکی که اغلب بسیار بزرگ می باشند بیشتر خرابیهای وارد شده به راهها از آب ناشی می گردد . این خرابیها بخصوص در مورد راههای دسترسی برون شهری محسوس تر هستند زیرا این راهها معمولاً فاقد رویه بوده و آب به راحتی در ساختار آنها نفوذ می کند لذ ا بایستی آب از ساختار راه دور نگهداشته شده و یا اینکه در اسرع وقت به خارج از محدوده راه زهکشی شود. دستورالعمل حاضر به منظور ارایه رهنمودهایی جهت طراحی، ساخت و نگهداری تاسیسات زهکشی راههای دسترسی برون شهری منتشر شده است . پیشنهادات و مثالهای پروژه های نشان داده شده در اینج ا براساس تجربیات بدست آمده در کشورهای توسعه یافته دارای اقلیمهای متفاوت، ارایه شده است . هر چند عمدتاًً تلاش در جهت توصیف جنبه های عمومی و پایه صورت گرفته، لکن در صورتی که شرایط اقلیمی با مثال مطابقت داشته باشد می توان از آن در عمل نیز استفاده نمود . بعلاوه همیشه توجه به قوانین و استاند اردهای محلی و خصوصاً لحاظ کردن تجربیات محلی و استفاده از آنها از ضرورت خاصی برخوردار می باشد. مبحث “اصول” که در فصول مختلف آورده شده در برگیرنده مجموعه ای از تجربیات مربوط به تاسیسات زهکشی راههای برون شهری می باشد. در صورتی که این تجربیات در طراحی راه بکار گرفته شوند، بهبود عملکرد سازه های زهکشی و افزایش عمر مفید راههای برون شهری را به همراه خواهند داشت. اغلب می توان از اشتباهاتی که منجر به احداث زهکشی ضعیف می شوند صرف نظر نمود . این اشتباهات در بدترین حالت حتی ممکن است به خرابی کامل سازه م نجر گردند . این خرابی نیز به نوبه خود توقف در ترافیک مسیر و در برخی مواقع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی را برای استفاده کنندگان که گزینه دیگری را جهت تردد در اختیار ندارند بدنبال خواهد داشت.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود فایل کامل متن – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0