راهنمای سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی

بسمه تعالی
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادی وابسته به توسعه بخش حمل ونقل است و فعالیتهای حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصاد به حساب می آید. طی سالهای اخیر استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در دنیا به افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت در اجرا، بهره برداری و نگهداری بهینه از طرحها و پروژه های حمل و نقل منجر شده و افق های جدیدی را به منظور ارائه راهکارها و راهبردهای نوین در عرصه حمل و نقل گشوده است. به همین دلیل اطلاع رسانی در این زمینه به منظور ایجاد ارتباط بین حوزه های مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. معاونت آموزش تحقیقات و فناوری در راستای ایفای تعهدات و وظایف خویش در امر اطلاع رسانی و بسترسازی علمی در زمینه های مرتبط با حمل و نقل می کوشد تا با عرضه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در این معاونت، در ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات مابین محققان و متخصصان این رشته نقش مفید و موثری ایفا نماید. امید آن است تا در این رهرو بتوانیم خدمتی شایسته و در خور به انجام رسانیم و در مسیر سازندگی و بالندگی ایران اسلامی و سرافرازی کشورمان از طریق رشد علمی فرزندان این آب و خاک حرکت نمائیم. در این مجموعه ضمن معرفی سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی به بررسی ضرورت بکارگیری این سیستم پرداخته شده است. همچنین مطالعات و تجربیات کشورهای توسعه یافته در این خصوص بیان شده و سپس الگویی جهت استفاده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بی شک نقایص نوشتاری و محتوایی این کتاب از چشم تیزبین اساتید، صاحب نظران و متخصصان پوشیده نخواهد ماند و ما را از راهنمایی ها و ارشادهای خویش بهرهمند
خواهند نمود. معاونت آموزش ، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به اعضاء گروه تهیه کننده آقایان میرنصر عدالت حقی و محسن نادرپور و همچنین ناظرین آقایان حسن اسماعیلی و مهدی ترک زبان، ابراز می دارد. از کلیه بخشها، سازمانها و مؤسساتی که درمراحل تهیه و نظرخواهی این مجموعه همکاری
نمودند، سپاسگزاری م یگردد.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود فایل کامل – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0