طرح جامع شهرستان میانه

قسمتی از طرح جامع شهرستان میانه را مطالعه کنید:
طرحهای جامع شهرستان، جایگزین مطالعات حوزه نفوذ طرحهای جامع شهرها شدهاند و طرح جامع شهرستان میانه اولین طرح از این نوع است که شورایعالی شهرسازی به تصویب رسیده است. برای معرفی این طرح نخست بهطور خلاصه ویژگیهای شهرستان میانه ارائه میشود و سپس خود طرح مطرح میگردد.
۱ – ویژگیهای اقتصادی شهرستان میانه
شهرستان میانه با ۲۳۰ هزار نفر جمعیت، ۵,۸۲۹ کیلومترمربع (یعنی کمی بیش از متوسط شهرستانهای کشور که حدود ۵ هزار کیلومتر مربع است) وسعت دارد.
اراضی مزروعی ۲۵ درصد کل اراضی شهرستان را تشکیل میدهد. که در آنها گندم، نباتات علوفهای، برنج، جو، سیبزمینی، پیاز، حبوبات و دانههای روغنی کشت میشود.
از نظر دامپروری شهرستان دارای ۷۰۰ هزار واحد دامی کوچک و ۱۳۰ هزار واحد دامی بزرگ است (معادل ۳۷ رأس دام برای هر خانوار بهرهبردار) بنابراین از مراکز عمده دامپروری استان به شمار میرود. لکن از نظر تولید مرغ صنعتی در وضع مطلوبی قرا رندارد.
از مجموع ۷,۶۲۱ کارگاه شهرستان، ۶,۲۲۲ کارگاه خدماتی و ۱۳۹۹ تولیدی است. ۷۴۵۱ واحد در نقاط روستایی و ۶۵۴ واحد در نقاط شهری واقعاند) که ۹۱ درصد آنها کمتر از ده نفر کارکن دارند.
صنعت خانگی در سطح شهرستان به سرعت در حال نزول است. بهطوری که ظرف یک دهه از ۹۷ درصد این واحدها روستایی بوده، ۶۳ % در بافت قالی و / ۳۴۱۵ واحد به ۱۸۵۳ و احد تقلیل یافته است. ۶ گلیم و ۲۸ درصد در تولید مواد غذایی اشتغال دارند….

ادامه دارد….

انتشار شهرسازی آنلاین

منبع طرح وزارت راه و شهرسازی می باشد.

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود طرح جامع شهرستان میانه-لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0