پایان نامه مشارکت محله ای در توانمند سازی اجتماعات غیر رسمی در بافت داخلی شهر تهران

نویسنده:  یحیی جعفری
استاد راهنما: دکتر جمیله توکلی نیا
استاد مشاور: دکتر محمد تقی رضوانیان
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۷/۱
دانشگاه: شهید بهشتی
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیا

چکیده
طی دهه های اخیر کلان شهرهای کشورهای جنوب مهمترین مراکز جذب جمعیت شهری بوده اند. تمرکز جمعیت در این کشورها با مشکلاتی همراه بوده است. یکی از مشکلات مهم در چنین کشورهایی پدیده اسکان غیررسمی است که بافت های ناهماهنگ شهری را در داخل و خارج از محدوده شهری بوجود آورده است. کلان شهر تهران نیز به دنبال تحولات عظیم اقتصادی-اجتماعی سده حاضر، شاهد شکل گیری بافت های غیررسمی شهری در داخل و خارج محدوده شهری خود بوده است. ادامه این روند، مدیریت شهری را بر آن داشت تا صرف نظر از رویکردهای مقطعی و غیرمؤثر، راهبرد توانمندسازی اجتماعات محلی را در رأس برنامه های کاری خود قرار داده و مدیریت شهری را به این سمت هدایت کنند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی و کالبدی بافت های غیررسمی اوین و ونک متغیرهای ناپایدار کننده محیط شناسایی گردید سپس در سطوح خرد، میانی و کلان سرمایه اجتماعی محله های فوق مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی از نظر ارتباط مردمی و نهادی در سطوح خرد و کلان وضعیت مشابهی داشته اند ولی در سطح میانی، محله اوین به دلیل فعالیت های مردمی و پیشینه فعالیت نهادهای مدنی، آشنایی مردم با یکدیگر، بومی بودن و ارتباط مستمر مردم با اعضای شورا و جلب اعتماد متقابل بستر مناسبی را برای جلب مشارکت-های مردم و بهبود وضعیت بافت غیررسمی محله فراهم ساخته است.
کلمات کلیدی:
 مشارکت محله ای- سرمایه اجتماعی- توانمندسازی- سکونتگاه های غیررسمی درون شهری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0