پژوهش ارزیابی میزان کارایی شهرهای جدید

پژوهش ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید که توسط مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای منتشر شده است.

چکیده پژوهش:

انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع بزرگ، گسترش راههای ارتباطی، امکانات فرهنگی و سایر جاذبه های فریبنده در شهرهای بزرگ، پیامدهایی نظیر خالیشدن روستاها، تبدیل روستاها به شهرهای کوچک، همچنین تبدیل شهرهای کوچک و میانی به شهرهای بزرگ و افزایش تعداد شهرها را سبب گردیده است. گسترش بی رویه و سریع، تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ سبب گردیده است که این شهرها قادر به تداوم حیات سالم شهری نبوده، در واقع توان ارائه خدمات لازم برای ساکنان خود را نداشته باشد. با توجه به این مسائل در شهرهای بزرگ و برای توزیع رشد متعادل اقتصادی و اجتماعی و کنترل بیرویه آنها، ایجاد شهرهای جدید پیرامون شهرهای بزرگ در جهت کاهش جمعیت و جاذبه های آنها در فاصله مناسب از شهرهای بزرگ پیشنهاد گردیده است. شهر جدید صدرا در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال غربی شیراز، به عنوان اولین شهر جدید در ناحیه شهری شیراز به منظور ساماندهی نظام سکونت و جذب سرریز جمعیتی مادرشهر شیراز و کاستن از بار مشکلات این شهر ایجاد گردیده است. این مقاله به بررسی میزان عملکرد شهر جدید صدرا در جذب سرریز جمعیت مادر شهر شیراز و میزان رضایتمندی ساکنان این شهر می پردازد . نهای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن Ĥ روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخ صورت پذیرفت . یافته های پژوهش نشان SPSS دادهها، از طریق پرسشنامه و تجزیهوتحلیل اطلاعات با نرم افزار می دهد که: تعداد زیادی از خانوارهای ساکن در شهر جدید صدرا سرریز جمعیت شهر شیراز هستند؛ از جمله دلایل مهم مهاجرت خانوارها به شهر جدید صدرا؛ ارزان بودن زمین و مسکن بوده است. میزان رضایت ساکنان شهر جدید ۶۱ درصد ساکنان شهر جدید صدرا، تمایلی به اقامت دایم در / صدرا در حد بسیار پایینی قرار دارد و بالاخره این که، ۱ این شهر ندارند. بر اساس یافتههای پژوهش، میان مدت زمان اقامت و میزان رضایتمندی از شهر جدید صدرا ، احساس تعلق مکانی و اقامت دایم در آن، کاستهشدن مشکلات و تمایل به ماندن دایم، تسهیلات و تجهیزات شهری و میزان رضایتمندی از این شهر و سایر متغیرها که در ادامه تحقیق خواهد آمد، رابطه معناداری وجود دارد….

ادامه دارد….

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0