مقاله درباره طرح جامع راهبردی (بخش دوم)

درباره طرح جامع راھبردی بخش دوم  که توسط آقای مھدی کاظمی بیدھندی تهیه شده است و به صورت بخش هایی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

در بخش اول این نوشته مسئله طرح جامع شھری ، جامعیت طرح ، برداشت ھائی که براساس ان چنین جامعیتی تعریف میشوند ، بطورخلاصه ودرحد کلی، مورد بحث قرارگرفت . برخی ازنکات مھمی که مشخصا” برجسته شدند ، با پوزش از تکرارعبارتند از :
— درکشورماھمچون برخی ازکشورھای درحال توسعه که برنامه ریزی شھری را از کشورھای غربی اقتباس نموده اند ، غالبا”برداشتی که ازیک طرح جامع ( کمپرنسیو پلان ) شھری رایج شده ، بر خلاف جوامعی که این الگوھا ازآنھا اقتباس میشوند ، ازمنطقه بندی وکاربرد زمین شھری (زونینگ ) فراتر نمیرود . بنابراین ، با چنین برداشتی جزئی ویا ناقص ازطرح جامع ، طبیعی استکه جامعیت ان درعمل منتفی میشود .
— طرح جامعی که با این مشخصات کلیشه ویا اقتباس میگردد ، اگرچه درجوامعی که ازانھا اینگونه برنامه ریزی شھری تقلید میشود ، با پیروی ازگرایشات بازار( مارکت ار ینتیشن ) درحد پاسخگوئی به تقاضای ان ، نسبتا” موفق بوده اند . اما ھنگامی که ما بجای استفاده اگاھانه ازتجربیات انھا، اینگونه الگوھا را کلیشه ویا اقتباس میکنیم ، چون امکان تحقق جامع ان ، به علت وجود مشروط کننده ھای تحقق میابند ، درنھایت طرح به شیربی یال د م وا شک می تبدیل « جزئی » ساختاری فراھم نیست وبصورت شده بیش ازاینکه واقعا”حلال مشکلات باشد ، خود مزید برعلت گردیده ، موجب افزایش مشکلات خواھند شد . ھمانگونه که فرضا” طرح جامع تھران از اغاز تا کنون دربسیاری جھات مزید برعلت بوده است!؟
— تحقق جزئی ( پارسیال ) طرح درعمل بدان گونه است که ، جزئی تسھیلات ان ھم عملا” درخدمت بخش کوچکی از جامعه – لایه ھای مرفه – قرار گرفته ، مشکلات ومزید برعلت ھای ان نصیب اکثریت – بیش از ۸۵ درصدی – جامعه شھری میشود . محدویتھای دستوری ان ازیک سو بازارسوداگران را رونق بخشیده ، با گران شدن املاک و مستقلات شھری برثروت متمولین افزوده ، ازسوی دیگرکم درآمد ترھا را به حاشیه رانده وزندگیء لایه ھای میانی جامعه را ھم مشکل ترنموده است.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0