مقاله شهرهای جدید (بخش دوم)

مقاله شھرھای جدید ، مشکل گشا ویا اتلاف امکانات بخش دوم توسط آقای مھدی کاظمی بیدھندی تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

ھمانگونه که دربخش اولء این نوشته مطرح گردید ، احداث شھرھای جدید درکشوھائی ھمانند کشورما با مشکلات فزاینده ونھایتا” استقبا ل کم مردم روبرو بوده اند . اما درکشورھای پیشرفته ھم ، شھرھای جدید آنچنان که انتظارمیرفته موفقیتی نداشته اند . امروزه شاھدء نقدھای بسیاری دراین زمینه ھستیم . در انگلستان کشوری که ، آغازکننده ء احداث شھرھای جدید است، بحث ھای زیادی تحت عناوینی ھمچون : ” چگونه شھرھای جدید دچار زوال میشوند. ” ویا ظھورمشکلات دیگری دراین شھرھا که ظاھراا” غیر قابل انتظار بوده اند ، مطرح میباشد . زوال ومشکلات این شھرھا ، ھنگامی ھویدا میگردد ، که بازارخرید وفروش ویا اجاره مسکن دچاردگرگونی وبویژه رکود میشود . رکود بازاراملاک ومستقلات تاثیرش درشھرھای جدید بسیارمحسوس وشدید ترازشھرھای موجود است . مسئله ش کوه از مشکلات شھر جدید ، ازآن جمله : بی ھویتی ان ، فقط به انگلستان محدود نیست . درسایرکشورھای پیشرفته نیزاین مشکلات اغلب مطرح بوده است . مسئلهء شھرجدید ھمواره پژوھشگرا ن را به خود مشغول داشته ، ھمه ساله سمیناروکنفرانسھای متعددی در سطح صاحب نظران برپاست . ازان جمله درسال جاری در ژوئن ۲۰۰۹ سمیناری درانستیتوی بین المللی شھرجدید واقع در المیر ھلند برگزار شد . دراین سمینار نیزموضوع بود . « بدون برنامه » درمقابل شھر « برنامه » مورد بحت : شھرمبتنی بر بطورکلی دراین نقد ھا ھمواره برجسته شدن دو مسئله را میتوان مشاھده نمود . نخست منطق یکسانی که بر شھرسازی، برنامه ریزی وطراحی شھرھای جدید حاکم است ؛ منطقی که انرا ناشی از تبعیت ازھنجارھای مقوله شھرسازی ویا برنامه ریزی شھریء متعارف دردوران معاصر میدانند . انھا جھان شمول پنداشتن این ھنجارھا را بعنوان عامل بی توجه ای به ویژگیھای فرھنگی وواقعیات اجتماعی ودرنتیجه بی ھویتی شھرھای جدید درجوامع مربوطه شان عنوان میکنند . اوج این تفکر – انیورسال وبظاھر علمی وعقلائی دانستن ھنجارھای شھرسازی – را میتوان در، ا کیستیسء دوکسیاد یس ، مشاھده نمود .علت دیگری که ناکامی ھای شھرھای جدید به ان نسبت داده میشود . منافع سوداگران ء املاک ومستقلات مشاورین وبرنامه ریزان وشرکت ھای ساختمانی ، مقاطعه کاران ، انبوه سازان وسایر ذینفع ھا در برپائی واحداث شھرھای جدید است . بقسمی که اعمال نفوذ انھارا یکی ازتعیین کننده ھای اصلیء تصمیم به احداث این شھرھا میدانند .
اما ، اگر به مشکل افرینی و پدیده ھائی ھمچون زوال ویا ضعف جذابیت و بنوعی بی ھویتی شھرھای جدید توجه عمیق تری داشته باشیم درخواھیم یافت : برای توجیه ھمه جانبه تراین مسئله ، علت ھای پیش گفته نمیتواند کاملا” پاسخگوی ھمه ی پرسشھای قابل طرح دراین زمینه باشد . امروزه با ورود سایر رشته ھای علمی به عرصه تحلیل سازما نیابی فضا وشھرسازی بتدریج نگرشھای علمی با پشتوانه نظریء استوار تری در حال شکل گیری است.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0