مقاله شهرهای جدید در مرزهای جنگ سرد

مقاله شھرھای جدید در مرزھای جنگ سرد توسط تحلیل گر تاریخ معماری ، دررتردام ھلند آقای میشل پرووست تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

موضوعات ومطالبی که دراین سایت به بحث گزارده شده ، عمدا”به مقولات شھری وبرنامه ریزفضائی مربوط اند : شھرنشینی معاصر ، وضعیت وامکانات شھرھا ، برنامه ریزی وطراحی شھری ، موانع توسعه وتحول شھرھا وسایرموضوعات مشابه . شھرھا ، بویژه کلان شھرھای ما امروزه با مشکلات وکاستی ھای عدیده ای مواجه اند . شھروندان انتظاررفع ویا حد اقل تعدیل این کاستی ونابسامانی ھا را دارند . اما ، معمولا”نه تنھا این انتظارات براورده نمیشوند ؛ بلکه ، درعوض مشکلات وکمبودھا افزایش ھم مییابند ! درچنین وضعیتی طبیعی استکه میباید چگونگی سیاست گزاری ھا و محتوای انھا را مورد تامل قرارداد . لذا ، نخستین پرسشی که دراین زمینه در ذھن خطورمیکند ، این استکه : چرا این طرحھا ، سیاست گزاری ھا ، بدون مشارکت مردم ومبتنی برسلایقی که چندان با منافع وانتظارات مردم ھمخوانی ندارند ، انھم به صورت کلیشه ای وتقلید ازجوامع غربی ، انجام میشوند ؟ چون در یک روال منطقی ، ھرگونه سیاست گزاری وبرنامه ریزی در جامعه ، خاصه مواردی چون برنامه ریزی شھری ، نخست میباید طرح مسئله نموده ، وسپس انرا در ابعاد وسیعی در سطح جامعه به بحث گذارد ، تا طرح مسئله مذکور را اکثریت بپذیرند . نه اینکه ، پیشاپیش به سلیقه این یا ان مقام ، مشاور و یا شورا ، نتیجه گیری نمود ؛ فرضا” ، تصمیم به ساخت شھر جدید گرفت ! یا اینکه قبل از بررسی وسیع ونتیجه گیری قابل قبول ، نتیجه گرفت که تھران ویا شھردیگرنظیران بیش از < حد > بزرگ است ! ومرتبا” بزرگ شدن انرا شاھد اورد ! تھران بسیاربزرگ است ! ولی قصورممتدی که در توسعه ، ھدایت وگسترش اگانه ان ( براساس منافع اکثریت مردم ) شده ، بسیاربزرگترومسئله سازتراز بزرگی ان است ! بنا براین ، بازھم بر اساس یک روال اصولی پس از طرح مسئله مورد تائید جامعه ، راه حلھا را ، با مشاورت ومطابق با منافع وانتظارات اکثریت تدوین وپیشنھاد نمود.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0