همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

۰۹ آذر ماه ۱۳۹۳ تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

برگزارکننده : موسسه سفیران فرهنگی مبین با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسئول : موسسه سفیران فرهنگی مبین
تلفن : ۰۷۷۱۲۵۲۰۰۲۸

وب سایت : http://geography1404.ir

محورهای همایش :

 • سمپوزیوم جغرافیا، برنامه ریزی شهری_روستایی و توسعه پایدار
 • مدیریت نوین دربرنامه ریزی شهری وروستایی
 • توسعه پایدارشهری ونگاهی به آینده
 • جغرافیا وبرنامه ریزی نوین شهری
 • جغرافیا و پدافندغیرعامل درشهرها
 • محدودیت ها و شاخص های توسعه پایدارشهری
 • بررسی جغرافیایی مشکلات امروزه شهرها
 • حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی شهری
 • نقش شهرداریها در توسعه پایدارشهری
 • نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدارشهری وروستایی
 • برنامه ریزی و پایداری سیستم های روستایی وشهری
 • سمپوزیوم جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار
 • گردشگری شهری وتوسعه پایدار
 • توسعه پایدارصنعت گردشگری
 • موانع توسعه صنعت گردشگری درایران
 • گردشگری روستایی ونقش آن درتوسعه مناطق روستایی
 • اکوتوریسم رویکردی نوین درصنعت گردشگری
 • برنامه ریزی فضایی وتوسعه گردشگری
 • کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارصنعت گردشگری
 • تجارب توسعه پایدارگردشگری درجهان
 • نقش سازمانهای مردم نهاددرتوسعه پایدارگردشگری
 • سمپوزیوم جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت ، محیط زیست وتوسعه پایدار
 • صنعت ، محیط زیست وتوسعه پایدار
 • شهرنشینی و محیط زیست پایدار
 • کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارمحیط زیست
 • برنامه ریزی شهری ،محیط زیست وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی روستایی ،محیط زیست وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس
 • موقعیت ژئوپلتیک خلیج فارس وتاثیرآن ان درسطح جهانی
 • خلیج فارس واقتصادجهانی
 • انرژی، اقتصاد وخلیج فارس
 • انرژی امنیت وخلیج فارس
 • امنیت درخلیج فارس
 • جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 • نقش خلیج فارس درتعاملات منطقه ای وجهانی
 • خلیج فارس وچالش های حقوقی
 • سمپوزیوم جغرافیا وآمایش سرزمین
 • مفهوم فضاواصول روشهای برنام ریزی فضایی
 • جایگاه برنامه ریزی فضایی دربرنامه های توسعه کشور
 • تجارب برنامه ریزی آمایش سرزمین درجهان
 • آمایش سرزمین وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی های محلی وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی های ناحیه ای وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم توسعه گردشگری و پایداری محیط زیست
 • گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ومدل های اقلیمی
 • گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • گردشگری شهری
 • گردشگری روستایی
 • استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش و تورگردانی گردشگری
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی
 • سمپوزیوم گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ،اقلیم وآب وهوا
 • گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگری و توسعه پایدارشهری و روستایی
 • گردشگری ،شهرسازی وتوسعه پایدار
 • استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش و تورگردانی گردشگری
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی
 • محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • گردشگری و توسعه سیاسی
 • گردشگری و همبستگی ملی
 • گردشگری و آمایش سرزمین
 • جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
 • گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی
 • گردشگری، هنر و صنایع دستی ایران
 • گردشگری، سلامت و پزشکی
 • گردشگری ،زبان و ادبیات فارسی
 • گردشگری، تاریخ و معماری
 • گردشگری ،مذهب و آیین های مذهبی
 • گردشگری، بنادر و مناطق آزاد
 • گردشگری،مرزهای دریایی،توسعه ساحل محور
 • گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی
 • گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
 • گردشگری ،نظم، امنیت
 • گردشگری، فناوری اطلاعات،IT
 • ‎‎کیفیت مدیریت جامع درصنعت جهانگردی
 • ‎محیط ملی و بین المللی تجارت وگردشگری
 • ‎‎تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی
 • خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی
 • ‎مدیریت حسابداری درصنعت جهانگردی
 • گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران
 • گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها
 • گردشگری، تبلیغات، بازاریابی منطقه ای و جهانی
 • گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی
 • گردشگری، تولید ملی، اشتغال
 • گردشگری، طبیعت گردی، زمین گردشگری
 • گردشگری ،شهر ها ، شهر های خلاق
 • گردشگری، روستاها، عشایر
 • گردشگری ، مناطق جنگی، یادواره های جنگی
 • گردشگری و آب
 • گردشگری، توسعه مناطق مرزی
 • گردشگری، توسعه مناطق محروم
 • گردشگری، پویایی فضا های جغرافیایی
 • اصول مدیریت وبازاریابی خدمات
 • سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی
 • روشهای کمی در جهانگردی
 • ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
 • ‎بازاریابی بین الملی درجهانگردی
 •  ‎رفتار مصرف کننده درجهانگردی
 • بازاریابی محصولات جهانگردی
 • مدیریت اکوسیستم های طبیعی
 • برنامه‏ ریزی جهانگردی در کشورهای درحال توسعه
 • مدیریت استراتژیک گردشگری
 • جغرافیا ومدیریت اکوتوریسم
 • جغرافیا،برنامه ریزی محیطی،گردشگری پایدار
 • مدیریت توسعه پایدار در مناطق شهری وروستایی
 • گردشگری وحمل ونقل هوایی
 • فرودگاه ها وخدمات گردشگری
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری
 • ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
 • سیاست های توسعه گردشگری درکشور
 • نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
 • مدیریت بازاریابی وتبلیغات وتوسعه پایدار گردشگری
 • گردشگری وکترینک هوایی
 • گردشگری عصبی
 • سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدار
 • محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
 • علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین
 • جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 • جغرافیا وآمایش سرزمین
 • جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 • جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم جغرافیاوپایداری محیط
 • انسان و پایداری محیط
 •  مدیرت شهری پایداری
 • مدیریت روستایی پایدار
 •  گردشگری شهری وروستایی پایدار
 •  مدیریت پایدار کوچ نشینی
 •  جمعیت و تغذیه پایدار
 • آب و هواشناسی و پایداری محیط
 •  مخاطرات آب و هوایی
 •  آب و هواشناسی شهری
 •  آب و هواشناسی کاربردی
 •  گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
 • ژئومورفولوژی و پایداری محیط
 •  ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
 •  ژئومورفولوژی کاربردی
 •  ژئومورفولوژی کارست
 •  ژئومورفولوژی و پدافند غیرعامل
 • منابع آب و پایداری محیط
 •  مدیریت منابع آب سطحی
 •  مدیریت منابع آب زیر زمینی
 •  مدیریت جامع حوضه های آبریز
 • منابع طبیعی و پایداری محیط
 •  مدیریت خاک
 •  مدیریت جنگل ها و مراتع
 •  مدیریت فرسایش
 • کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط
 •  کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط
 •  کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت محیط
 • محور آزاد
 • مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه جغرافیا در تمامی گرایش های جغرافیا

poster31

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0