برنامه ریزی دسترسی به اتوبوس در ایران

برنامه ریزی دسترسی به دلیل ترکیب و پیونددادن کاربریها و شبکه حمل ونقل، جایگاه مهمی در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری دارد، اهمیت این مسأله از دهه ۱۹۵۰ م . به بعد و بـویژه از دهـه ۱۹۷۰ م . بدنبال جنگ اع راب و اسرائیل، افزایش قیمت نفـت و انتقـاد از الگـوی طراحـی شـهری مبتنـی بـر شـهر (که بر جدایی محل کار و زندگی و گـسترش افقـی شـهرها مبتنـی اسـت ) بیـشتر مطـرح شـد . ۱ ماشینی همچنین این مو ضوع باعث استفاده بیشتر از ماشین در سـفرهای کـاری درون شـهری و مـشکلاتی از قبیل افزایش سوخت و آلودگیهای زیست محیطی نیز شد . برنامه ریـزی دسترسـی بـه مفهـوم «کـاهش فاصله بین محل کار و زندگی» یا «آسانی رسیدن به مقـصد در مقابـل آسـانی جابـه جـایی یـا افـزایش سرعت» (حرکت) است. هدف این تحقیق، سنجش دسترسی بر مبنای تحلیل سیستم حمل و نقل عمـومی اتوبوس است که پس از ماشی ن شخصی، عمده ترین وسیله جابهجایی مـسافر در شـهر مـشهد ، دومـین شهر کشور، به لحاظ جمعیتی است. استفاده شد. این مدل ۴ و لو ۳ ، پولر ۲ برای دستیابی به این هدف از مدل جاذبه اصلاح شده هنسن متکی بر متغیرهای جمعیت، اشتغال و محاسبه پتانسیل جاذبه و فاصله بین مناطق مختلف شهرداری (۱۲ منطقه) است که با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0