مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

چکیده:
به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود اسـت کـه شـخص را در ارتبـاطی حس مکان درونی با محیط قرار میدهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حـس عـاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. حس مکان علاوه برایـن کـه موجب احساس راحتی از یک محیط میشود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظرمـردم، روابـط اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه در یـک مکـان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دستیابی به هویت برای افراد میشود. با توجه به اهمیت این حس در ارتقاءکیفیت فضای طراحی شده، این پژوهش به بررسی مفهوم حس مکان وعوامل مؤثربرآن پرداخته و تأثیرعوامل کالبدی وعوامل شناختی استفاده کنندگان براحساس افراد نسبت به فضا را بررسی می کند. این مقالـه در ابتـدا بـه معنـای حس مکان و مفهوم آن از دیدگاههای مختلف پرداخته و در نهایت سطوح مختلف وعوامـل شـکل دهنـده آن را بیـان مـی کنـدو در نهایت مدلی برای نشان دادن چگونگی تأثیرات این عوامل ارائه می کند. مدل پیشنهادی قابـل فهـم وکـاربردی ایـن مقالـه مـیتوانـد چارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تأثیرفضای معماری بر حس استفاده کنندگان فراهم آورد.
 
واژه های کلیدی:
حس مکان، تعلق به مکان،عوامل حس مکان.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. سجاد :
    ۲۹ شهریور ۹۳

    بسیار عالی

0