قانون ایجاد شهرهای جدید

 افزایش جمعیت وسیر مهاجرت های داخلی به سوی قطب های اقتصادی کشور خصوصا" پایتخت نه تنها برساختار اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی آنها تائیر گذار بوده است بلکه ساختار کالبدی شهرهای کشور را نیزدگرگون ساخته است . گسترش ابعاد فیزیکی شهرها ، توسعه شهرواسکان غیررسمی اقشار تازه شهرنشین درحومه های شهرهای بزرگ کشوروازدیاد قیمت زمین ومسکن درمحدوده شهرها، عملا" تهیه مسکن برای طبقات کم درآمد ویا با درآمد متوسط را بسیار مشکل وحتی غیرممکن ساخته است .تحولات جمعیتی واقتصادی کشور خصوصا" ازچهاردهه گذشته تاکنون ازسویی متاثر ازرشد روند سرمایه داری وبه موازات آن کاهش فعالیت های کشاورزی درروستاها قبل ازانقلاب ، جنگ تحمیلی ورشد بی سابقه جمعیت دراین دوره است . جمعیت کشور که درسال ۱۳۴۵ کمی بیش از بیست وپنج میلیون نفر بود ، به بیش از سی وسه میلیون نفردراواخر دهه پنجاه رسید درسال های بعد ، جمعیت کشور به بیش از شصت وپنج میلیون نفررسید یعنی از زمان انقلاب تاکنون عملا " جمعیت کشور دوبرابرشده است .این افزایش جمعیت ، مهاجرت های منطقه ای خصوصا" مهاجرت های منطقه ای خصوصا" مهاجرت روستاییان به شهرها وبه دنبال آن مهاجرت های ناشی از عوارض جنگ تحمیلی را به دنبال داشته است اگر تا سال ۱۳۵۵ تنها کلان شهر ویا شهرمیلیونی کشور تهران بوده است ، دردهه های بعدی به تعداد آن افزوده شده است . درسال ۱۳۶۵ تهران ومشهد درارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت بوده اند . درسال ۱۳۷۰ چهار شهر تهران مشهد ،
اصفهان وتبریزکلان شهرهای به هم به کلان شهرهای میلیونی کشور پیوسته اند وبه احتمال قوی درسال های آتی اهواز وقم نیز به کلان شهرهای کشور اضافه خواهند شد. افزایش جمعیت کلان شهرهای کشور توسعه کالبدی این شهرها را درمسیری غیرمعقول قرارداده است وزندگی شهروندان واقشار تازه شهرنشین شده را با معضلات تازه مواجه ساخته است .عوارض ناشی از تراکم های مسکونی وجمعیتی ، معضلات عوارض زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا وآلودگی های صوتی ، ازبین رفتن اراضی کشاورزی ، باغ ها وفضاهای سبزپیرامون شهرها، اتلاف بیش از اندازه وقت شهروندان درترددهای روزانه بین محل کار وسکونت را می توان ازجمله این معضلات برشمرد . مهاجرت های بی رویه به سوی شهرهای بزرگ ومشکلاتی که پیش تر به آن اشاره شد .سیاستگزاران وبرنامه ریزان شهری زا با این واقعیت روبه ساخت که کالبدی شهرها با کلیه تمهیدات از قبیل نوسازی ها وبازسازی باقت های فدیمی وفرسوده درعمل قادربه تامین مسکن ودیگر نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی وسایر نیارهای شهروندان نمی تواند باشد.طرح احداث شهرهای جدید با برنامه ریزی ازقبل سنجیده با دوهدف اصلی کاهش بار جمعیتی وفعالیت های اقتصادی پایتخت ودیگر کلان شهرهای کشور به عنوان راه حلی بهینه برای رفع معضلات کلان شهرها ازسوی وزارت مسکن وشهرسازی دراواخر دهه ۱۳۶۰ پیشنهاد وبه تصویب هیات دولت رسید. احداث شهرهای جدید با اهدافی که به آن اشاره شد تفاوت عمده ای با شهرهای دارد که قبل از انقلاب به منظور احداث صنایع واسکان کارکنان آنان ساخته شده اند ،مانند پولادشهر ، مس سرچشمه ، شهرک صنعتی البرز ونظایرآنها ، شهرهای جدید نسل بعد از انقلاب مانند شهرهای جدید حومه کلان شهرهای دیگر کشورها به منظور ساماندهی وتوسعه برنامه ریزی شده شهرهای بزرگ برای اولین باز درایران بنیان گذاشته شد . جدااز اهدافی که ذکر گردید ، شهرهای جدید اهداف دیگری را نیز پیش روی دارند که فهرست وار زه آنها اشاره می شود.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0