بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران

در این مقاله، به بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران میپردازیم. مدرنیته از نظر مکانی، خاستگاهی غربی دارد؛ اما مفهوم خاصی ندارد و رویکردی به جنبههای متفاوت فرهنگ است که در عصر نوزایی مطرح شد. هدف آن هم تبیین توانایی انسان و تسلط ً عقالنی بر خود و جامعه است. در چنین فضای فکری، قرن صرفا هجدهم شاهد ظهور انقالب صنعتی بود و بنا بر ماهیت خود، تغییر و تحوالت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فیزیکی عظیم و گستردهای را موجب شد. در حقیقت، تحوالت عصر جدید به رشد انقالب صنعتی و خود انقالب صنعتی به شکلگیری شهرسازی جدید انجامید. با انطباق این بحث با واقعیت موجود در ایران، می‌توان گفت که رشد مدرنیته و نیز شهرسازی مدرن کشور ما، عاری از زمینهها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی بوده است. توسعۀ مدرنیته و شهرسازی، پیش از آن‌که به عوامل ریشهای و محتوایی معطوف باشد، بیش تر در جنبههای کالبدی و فیزیکی تجلی یافته است. بدیهی است که با چنین وضعیتی، شهرسازی نه دارای هویت ملی و محلی است و نه بهرغم استفاده از روشها و تکنیکهای غربی، حاوی مدرنیسم در معنای غربی است. بنابراین، بررسی و شناخت عمیق ماهیت و فرایند مدرنیته و شهرسازی مدرن غرب و نیز واقعیات و عوامل محتوایی شهرسازی کشور و نیز ارتباطی‌دهی و تلفیق بهینۀ این دو در زمینۀ نیل به نقطهای متعادل و پایدار ضروری می‌نماید.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0