مقاله بازسازی مفهوم اجتماعی در فضای جریانها

انقالب اطالعات که امروزه از این سو به آن سوی جهان می رود دارای مفاهیم ژرفی برای آینده شهرها است. قدرت کامپیوترها در حال افزایش است و هزینه محاسبه به نرخهای حیرت انگیزی در حال سقوط است. ماشینهای فکس، مدمها، کابلهاای فیبار ناوری، مااهواره های ارتباطی، سیستم الکترونیک جهانی )ایمیل(، کنفرانس ویدئویی، اینترنت، شاهراههای اطالعات، حقیقت مجازی، و چند رسانه هاا بسرعت درحال حرکت هستند. مانوئل کاستلز در اسپانیا بدنیا آمد و بعنوان جامعه شناس در فرانسه تحصیل نمود و هم اکنون اساتاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می باشد. بعنوان یک مرد جوان کاستلز از قدرت طلبان فرانساوی و خفاه کنندگان فکری اسپانیایی بعلت آزادی و تهییج پاریس گریخت. او تبدیل به نئومارکسیت یعنی نظریات جعلای هنار در نقاش دولات سرمایه داری و جنبشهای معترض شهری عوام شد. بعداً کاشتلز توجه خود را به مفاهیم تکنولوژی عالی و انقالب اطالعات برای شهرها معطوف نمود. کاستلز برای تغییر تدریجی در سرتاسر جهان اندیشیده و کار کرده است.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0