مقاله نقش آسایش محیطی فضاهای شهری درپیشگیری ازناهنجاریهای رفتاری

چکیده
این مقاله اختصاص به بررسی رابطهء برخی از انواع آلودگی های محیطی با پدید ه آلودگی های رفتاریدر فضاهای شـهری دارد. بررسـی هـای مقدماتی ومطالعات نظری به ساختن فرضیه ای با مضمون " همزمانی و هممکـانی انـواع آلـودگیهـای محیطـی بـا وقـوع انـواع انحرافـات و ناهنجاری های رفتاری" انجامید.سپس درچارچوب فرایند ساختن مدل تحلیلی، مفاهیم انواع آلودگی های محیطی تبیین شـده و بـراین اسـاس شاخصهای محیطی هریک استنتاج و سپس به فهرستچک لیست نحوهانجام مشاهدههای میدانی و برداشت اطلاعات مبدل شـدند دربخـش مطالعه موردی با استفاده توأمان روشهای مشاهده مستقیم و غیر مستقیم(پرسشنامه)،دوازده فضای شهری نمونه(معرفی شـده ازسـوی نیـروی انتظامی به عنوان جرمخیزترین نقاط شهر تهران)مورد بررسی قرارگرفت واطلاعات مورد نیاز این نقاط گردآوری و سـپس در مقایـسه باشـرایط سایر فضاهای شهری تحلیل شد.نتایج بهدست آمده حاکی از وجود رابطهای احتمالیوامکانیبیشتر بین دو پدیده آلودگیهای محیطی(به عنـوان متغیر مستقل این مطالعه)و آلودگیهای رفتاری(به عنوان متغیر وابسته )واثبات فرضیه مطالعه است.براین اساس میتـوان چنـین نتیجـه گرفـت که؛ازطریق مدیریت و برنامه ریزی محیطی، حتی میتوان از پیدایش آلودگیهایرفتاری نیز پیشگیری کرد.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0