تخلف شهرسازی پروژه مشهدمال

کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط با حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و با توجه به سابقه این پروژه گزارشی را برای ارائه در شورای عالی تهیه کند.

شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ازتاریخ اعلام مصوبات این شورا ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و درموارد مذکور منتظر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام کرد: در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰ ۷۸ هیات محترم وزیران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۹۳ با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، دراین رابطه گزارشی از کلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه شد.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب کرد:
۱- جهت حفظ باغات و کاربری های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می دارد:
۱-۱)کلیه باغات موجود که درطرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و موردتایید قرارگرفته اند و در کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۸۹ دارای کاربری سبز می باشند، باهمین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییرکاربری آنهابه عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهدشد.
۲-۱)کلیه باغات موجود(خصوصاباغ ملک آباد) که درطرح جامع موردتائیدکارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۸۹ و از آنهاباکاربری باغ یادشده است و درطرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیراز کاربری سبز و یا باغ می باشند، باکاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر درکاربری آنها به هراستنادی مغایرت اساسی تلقی می شود.
۳-۱)گزارش اقدامات انجام شده درباره موضوع بندهای مذکور به صورت مجزا باید حداکثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
تبصره: معیارتشخیص وضع موجود مندرج دربندهای ۱-۱و۲-۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجودکاربریها درصورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۸/۱۰/۹۲ است.
۲) در راستای پیشگیری ازعوارض شدیدا زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد وبه منظور جلوگیری ازافزایش این عوارض، مقرر می شود:
۱-۲)هرگونه استقرارجدید ویا هرگونه توسعه اعم از درونی ویا بیرونی درصنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد:دشت آبخوان (محورمشهد- قوچان)، با لحاظ یافته های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع می باشد.
۲-۲) اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مکان یابی قانونی اقدام لازم را بعمل آورد.
۳)کلیه مدارک طرح جامع شهرمشهد باید حداکثرظرف مدت یکماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به کمیته فنی شماره یک شورایعالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.
۱-۳) دبیرخانه شورا موظف است پس ازدریافت مدارک نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج ازنوبت اقدام نماید.
۲-۳)کمیته فنی شماره یک موظف است بررسی خویش را بارعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:
۱-۲-۳)بررسی دقیق و اعلام نظرکارشناسی درباره کلیه تغییرات کاربریهای خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری(مانندکاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی،آموزش عالی و… به جزکاربریهای سبز و باغات) به سایرکاربریها مورد تاییدکارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۸۹
۲-۲-۳)لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سکونتگاههای واقع در حریم شهرمشهد با توجه به یافته های طرح مجموعه شهری مشهد
۳-۲-۳)لزوم ممانعت از پروژه های بلندمرتبه سازی براساس محدودیت های معرفی شده درطرح جامع
۴-۲-۳) بررسی و اعلام نظرکارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ و مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ بامحدوده شهرستان بینالود(طرقبه وشاندیز)
۵-۲-۳) بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش بینی منابع آب
۶-۲-۳) ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی درباره فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح
۷-۲-۳) موضوع طرح های مربوط به پادگان لشگر ۷۷ و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
۴)نظربه توجه فوق العاده شورایعالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و اهمیت آن و نیزسرعت روند اتفاقات دراین محدوده مقرر میشود کمیته فنی شماره یک بااستفاده از مشاوره های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره درنظر داشته باشد:
۱-۴) بررسی و تائید کلیه طرحهای موضعی موثر در بافت پیرامونی حرم مطهر(ازقبیل حیات زیرسطحی،طرح مفصل، راه باغها،خیابانهای شعاعی و …)درکمیسیون ماده ۵ و تصویب آنها در شورایعالی شهرسازی و معماری
۲-۴)تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصا ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن
۳-۴) شناسایی،ثبت و مستندسازی کلیه آثارتاریخی موجود دربافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری باهمکاری اداره کل راه و شهرسازی استان
۴-۴)تهیه،تصویب و اجرای طرح موضعی باززنده سازی حداقل یک نمونه از محلات قدیمی درراستای حقظ و احیاء بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری باهمکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری و اداره راه و شهرسازی استان
۱-۴-۴)شناسایی ومعرفی محدوده های فوق الذکر توسط شهرداری حداکثرظرف مدت دوماه پس ازاعلام این مصوبه
۵-۴)تعیین وتدقیق حرائم آثارتاریخی ثبت شده دربافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان
۶-۴)بررسی واعلام نظرکارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی درباره صیانت از آثارتاریخی موضوع بند۳-۴وارائه راهکارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر درشعبات دیوان عدالت اداری
۷-۴)ارائه راهکار جهت تجدید بنای آثارثبتی تخریبی دربافت پیرامونی حرم
۵)دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه درشورایعالی تهیه نماید.
۶) ازتاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و درموارد مذکور منتطر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
۷)اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است باهمکاری سایردستگاه های نظارتی و با بهره گیری از مشارکت عمومی گزارشات نوبه ای از اقدامات مربوط به کلیه مصوبات فوق الذکر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0