آگاهیهای عمومی محیط زیست

جزوه آموزشی آگاهیهای عمومی محیط زیست که توسط آقای محمدرضا حق پرست تدریس شده است.

چکیده آموزش:

محیطی شامل هوا ، آب ، خاک ، منابع طبیعی ، گیاهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت مینماید.در تعریفی دیگر محیط زیست را می توان محیطی شامل عوامل زنده و غیر زنده که با هم در تبادل ماده و انرژی هستند  دانست . محیط در این تعریف از درون یک سازمان تا سیستم جهانی را دربر می گیرد.

وارد شدن هرگونه ماده خارجی به آب ، هوا ، خاک و زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بگونه ای تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد .به عبارت دیگر وارد آمدن هر ماده به محیط به نحوی که تعادل طبیعی آنرا برهم زند .این آلودگی ممکن است در هریک از قسمتهای محیط زیست بوجود آید.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0