سرانه زمین

تعیین سرانه زمین در ارتباط با نوع تراکمهای پیشنهادقرار داردودر ارتباط با آن نسبت به هر یک از کاربریها شهری مشخص مطرح می گردد.مسلم است که جمعیت،تعیین کننده میزان توسعه شهردر آینده می باشد.این جمعیت در درجه اول احتیاج به محلی دارد که به عنوان سکونت در اختیارش قرار گیرد.سرانه مسکونی در سطح شهر،بایستی پس ازمطالعات درآمد خانوارهای،تعداد افراد خانوار،قیمت زمین و میزان حداقل تفکیک زمین نسبت به نوع در آمد خانوار صورت گیرد.در این مورد ،ضابطه های اجتماعی وخصوصیات آب و هوایی محیط درنظر گرفته شود؛سپس اقدام به پیشنهاد سرانه مورد نظر می گردد.هنگامی که میزان نیاز به واحد مسکونی در شهر مشخص گردیدبایدتوزیع سرانه های مسکونی،تعداد طبقات واحدهای مسکونی،مساحت زیر بنای،مورد تجزیه وتحلیل واقع شده

ونتایج آن در تعیین سرانه های مسکونی تاثیرداده شود…

تراکمهای خالص و ناخالص

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت و تاسیسات وابسته به آن،در طرحهای توسعه شهری از اهمیت خاصی بر خودار است.

جامعه شنا سان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات تراکم زیاد بر جمعیت،معتقدند که تراکم از یک سلسه اثرات مثبت و منفی برخودار می باشد.اثرات منفی تراکم زیاد را،درروابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگرهایجاد سروصداونارساییهاروانی،گرا نی قیمت زمین واجاره خانه،فقدان زندگی خصوصی وپوشیده از چشم دیگران،وامثال آن می دانند؛اثرات مثبت آن رادر تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر امکان،ایجادشبکه های برق،آب،وتوسعه شبکهای ارتباطی وبالنتیجه رشد شهرها تفسیر می کنند.با توجه به گفتار فوق،تعیین تراکمهای ضمن آن که دررابطه با مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار می گیرید.ازنظر اجتماعی نیز داری اهمیت شایان توجهی است.

در هنگام تعیین تراکم ومشخص نمودن تعداد خانه ها،اطاقهای قابل سکونت و افراد ساکن در آنها، دو نکته بایستی مورددقت قرار گیرد.

۱-آیا با این تراکم تامین آسایش برای سکونت درداخل خانه وزیست در اطراف خانه به نحو مطلوب میسر می گردد.

۲-برای تامین تسهیلات وحل مشگلات شهری،مقدار تراکم پیشنهادی کافی است یا خیر؟

در تراکم مسکونی،به دو اصظلاح «تراکم مسکونی خالص»و«تراکم مسکونی ناخالص»برخود می نماییم.منظور از تراکم مسکونی خالص،نسبت تعداد جمعیت به اراضی است که صرفاٌ به خاطر سکونت در نظر گرفته می شود؛ومقصود از ترا کم مسکونی ناخالص،نسبت تعداد جمعیت بکل اراضی است که به مصرف واحدههای مسکونی و نیازمندیهای وابسته به آن رسیده است یعنی:

ترا کم مسکونی خالص:

تعداد ساکنین حوزه

مقدار زمینی که صرفا تحت استفاده خانه ها است

تراکم مسکونی نا خالص:

تعداد ساکنین حوزه

مقدار زمینی که تحت استفاده خانه ها است+کوچه هادرجه اول

اول مسکونی+خیابانهای جمع کننده و تاسیسات وابسته به مسکن

سنجش تراکم معمولا بر حسب هکتار صورت می گیرید .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0