آیین نامه های قانون نوسازی و عمران شهری(۱)

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱/۴/۴۸ با اصلاحات‌

نحوه تشکیل هیأت‌های ارزیابی‌:

ماده ۱ ـ در هر مورد که دراجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده‌۱۶ قانون نوسازی و عمران‌شهری تشکیل هیأت یا هیأت‌های ارزیابی ضرورت پیدا کند شهرداری مکلف است هیئتی مرکب ازیکنفرمهندس‌، معمار، یکنفر مهندس ساختمان و یک نفر ارزیاب از بین کارمندان خود تشکیل دهد.

ماده ۲ ـ انتخاب اعضاء هیئت با شهردار است‌، هیئت بر حسب ضرورت ممکن است بطورموقت یادائم تشکیل شود.

ماده ۳ ـ در شهرداریهایی که مهندسان واجد شرایط برای عضویت هیئت ارزیابی وجود نداشته‌باشند شهردار می‌تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل برای هرمورد استفاده نماید و مقدمات مذکور مکلفند در معرفی مهندسان واجد شرایط اقدام کنند همچنین‌در صورتی که شهرداری دارای ارزیاب واجد شرایط نباشد شهردار از بین ارزیابان واجد صلاحیت راانتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱ ـ هرگاه در دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل مهندسان واجد شرایط وجود نداشته‌باشند استاندار یا فرماندار کل مراتب را به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور مهندسان واجد شرایط‌انتخاب و اعزام می‌نمایند.
تبصره ۲ ـ پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مهندسان مذکور بعهده شهرداری است و دستمزدارزیابان و خبرگان محلی در هر مورد بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین وپرداخت می‌شود.

ماده ۴ ـبرای انجام عمل ارزیابی حضور کلیه اعضاء هیئت ضروری است ولی نظر اکثریت‌ملاک عمل می‌باشد و فهرست جامع ارزیابی باید به امضاء کلیه اعضاء هیئت ارزیابی برسد و هرگاه‌یک نفر از اعضاء در اقلیت باشد باید نظر خود را با ذکر دلیل توضیح دهید.

طرز اعلم طرحهای مصوب‌

ماده ۵ ـ همینکه طرح مصوبی به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین در یکی ازجراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله یک هفته‌آگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست به مالک آن اعلام و ضمناً مفادفهرست را از طریق الصاق آگهی در ساختمان شهرداری و معابر همان محل منتشر کند.
تبصره ـ شهرداری باید در موقع نشر آگهی نقشه دقیق و جامع حوزه عملیات خود را که موجب‌تخریب تغییر وضع املاک خواهد بود به سازمانها یا شرکتهای آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال‌دارد تا موسسات مزبور در مورد ترمیم یا تغییر لوله‌های انشعاب آب و تلفن و گاز و پایه‌های خطوط‌برق اقدام لازم بعمل آورند.

ماده ۶ ـ در آگهی‌های اعلام شده علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع باید نکات و مواردزیر مشخص شود.
۱ ـ تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای طرح‌
۲ ـ شروع مهلت اعتراض که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا دو ماه خواهد بود.
۳ ـ نشانی محل قبول اعتراض‌
۴ ـ ذکر اینکه مفاد فهرست جامع در محل شهرداری برای ملاحظه الصاق شده است‌.
۵ ـ قید اینکه معترض مکلف است ذیل برگ اعتراض دارند می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشراولین آگهی در جرائد اعتراض خود را به دفتر شهرداری یا محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسیددریافت دارند.

ماده ۷ ـ کسانیکه نسبت به ارزیابی املاک اعتراض دارند می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشراولین آگهی در جراید اعتراض خود را به دفتر شهرداری ای محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسیددریافت دارند.

ترتیب رسیدگی‌:

ماده ۸ ـ شهرداری مکلف است از تاریخ وصول اولین اعتراض ظرف یک هفته فتوکپی یارونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرست جامع را به ضمیمه اولین اعتراض به دفترکمیسیون مذکور در ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهر ارسال دارد.
تبصره ـ برای ارسال بقیه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداری باید به فاصله ۲۴ ساعت اعتراض واصله را به کمیسیون بفرستد.

ماده ۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی مکلف است به ترتیب وصول اعتراضات برای هر پرونده وقت‌بازدید محل تعیین و مراتب را به منظور رسیدگی استحضار وسیله پست سفارشی به معترض اعلام‌نماید. فاصله تسلیم دعوتنامه به پست و بازدید محل نباید کمتر از ۱۰ روز باشد.

ماده ۱۱ ـ کمیسیون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازدید محل به موارد اعتراض دقیقاًرسیدگی و ظرف یک هفته نظر قطعی خود را در مورد ارزش ملک و تعیین میزان غرامت به شهرداری‌اعلام نماید.

ماده ۱۲ ـ در صورتیکه کمیسیون در وقت مقرر در محل بازدید محل حاضر شود ولی به جهتی‌از جهات از قبیل ممانعت برای ورود به ملک و نظائر آن بازدید محل و در نتیجه اظهارنظر قطعی‌میسر نشود کمیسیون صورتمجلس با ذکر علت تنظیم و برای بازدید محل وقت فوق العاده تعیین‌می‌کند و اگر حضور نماینده دادستان لازم بداند با حضور نماینده دادستان از محل بازدید خواهد کرد.
تبصره ـ در مورد که شهرداری طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون نوسازی اقدام می‌کند بایدصورتمجلس اشاره شده در ماده مذکور را به کمیسیون رسیدگی ارسال دارد و این صورتمجلس ملاک‌رسیدگی و اظهارنظر کمیسیون خواهد بود.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0