آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۷)

فصل هفتم‌: هیأت عمومی‌

ماده ۱۰۲ ـ در اجرای ماده (۱۹) «قانون‌» به منظور ایجاد هماهنگی در امور «نظام مهندسی‌استان‌»ها، «هیات عمومی‌» متشکل از اعضای هیات مدیره‌ها در سطح کشور، تشکیل می‌شود.
جلسات عادی «هیأت عمومی‌» با دعوت «رییس سازمان‌» از اعضای هیأت مدیره‌ها سالی یکباربا حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. در دعوت نامه تاریخ‌، محل و دستورجلسه باید قید شود.
تبصره ـ اولین جلسه عادی «هیأت عمومی‌» پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره‌ها در دوسوم استان‌های کشور مشروط بر اینکه در برگیرنده تمام «نظام مهندسی استان‌»هایی که دارای ۷۰۰نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰۳ ـ جلسات فوق العاده «هیات عمومی‌» بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی «هیات‌عمومی‌» و یا به تقاضای دو سوم اعضای «شورای مرکزی‌» و یا دعوت وزیر مسکن وشهرسازی‌تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰۴ ـ جلسات «هیات عمومی‌» با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیات مدیره «نظام‌مهندسی استان‌»ها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت‌. افتتاح و اداره جلسات‌«هیات عمومی‌» تا تعیین هیات رئیسه بر عهده دستگاه دعوت کننده خواهد بود. هیات رئیسه هراجلاس شامل‌، یک رئیس‌، یک نائب رئیس‌، یک دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد که از بین عده حاضر درجلسه با رای اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه «هیات عمومی‌» همان دبیرخانه «شورای‌مرکزی‌» می‌باشد.

ماده ۱۰۵ ـ اداره جلسات «هیات عمومی‌» به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نائب‌رئیس است‌. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت درحصول اکثریت در رای‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت‌نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده ۱۰۶ ـ جلسات عادی «هیات عمومی‌» سالی یکبار در تیر ماه به مدت دو تا چهار روز دریکی از استانها تشکیل می‌شود و در پایان هر جلسه‌، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعد و در صورت‌لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق العاده ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان‌تشکیل شود، با رای اکثریت اعضا تعیین می‌شود.

هیات عمومی می‌تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۷ ـ وظایف و اختیارات «هیات عمومی‌»، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در «شورای مرکزی‌» به میزان حداقل دو برابر تعدادمورد نیاز در هر رشته «با قید اصلی و علی‌البدل‌» و معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی به منظورانتخاب نمودن اعضای اصلی و علی‌البدل «شورای مرکزی‌» از بین آنها.

ب ـ شنیدن گزارش سالانه «شورای مرکزی‌».

پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه «شورای مرکزی‌».

ت ـ بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی «شورای مرکزی‌».

ث ـ شنیدن گزارش عملکرد «نظام مهندسی استان‌»های مختلف که به وسیله دبیرخانه «هیات‌عمومی‌» ارائه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات «نظام مهندسی استان‌»هاارائه طریق به آنها.

ج ـ شنیدن سایر گزارش‌ها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه «هیأت عمومی‌» یا هریک از «نظام مهندسی استان‌»ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب‌.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین «نظام مهندسی استان‌»ها با یکدیگر از لحاظ تبادل‌تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه‌«هیات عمومی‌».

ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه‌های پیشنهادی اداری‌، استخدامی و غیره‌مربوط به شورای مرکزی‌.

خ ـ بررسی و تصویب نظام نامه‌های داخلی نحوه اداره «هیات عمومی‌».

د ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای «نظام مهندسی استان‌»ها با توجه به‌موقعیت و امکانات هر استان‌.

ذ ـ بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی «شورای مرکزی‌» در خصوص نحوه تشکیل و اداره‌امور صندوق مشترک «نظام مهندسی استان‌»ها.

ر ـ بررسی و تصویب سایر وضوابط و مقررات و نظام نامه‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی‌«شورای مرکزی‌» یا دبیرخانه «هیأت عمومی‌

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0