آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱)

فصل اول: کلیات

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
«قانون‌»: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴
«مهندسی ساختمان‌»: امور فنی و مهندسی‌، معماری و شهرسازی‌، بخش‌های ساختمان وشهرسازی‌.
«سازمان‌»: سازمان نظام مهندسی ساختمان‌.
«نظام مهندسی استان‌»: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌.
«پروانه اشتغال‌»: پروانه اشتغال به کار مهندسی‌، کاردانی‌، تجربی‌.
«رشته‌های اصلی‌»: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری‌، عمران‌، تاسیسات مکانیکی‌،تاسیسات برقی‌، شهرسازی‌، نقشه برداری و ترافیک‌.
«رشته‌های مرتبط‌»: رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‌.

ماده ۲ ـ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی‌، محاسبه‌، نظارت‌، اجرا و سایرخدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان‌»، در محل‌هایی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به‌وسیله وزارت خانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها وشهرستانها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشورمشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است‌.
تبصره ۱ ـ صلاحیت موضوع این ماده در موارد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احرازمی‌شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی‌.
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌.
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی‌.
ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی‌.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی‌).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی‌).
تبصره ۲ ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال‌به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.

ماده ۳ ـ شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان‌، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وهمچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط‌به کنترل‌، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (۲) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور،تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال‌» و درحدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط ازخدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود از مفاد این ماده مستثنی‌است‌.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0