قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ماده ۱

ماده ۱
به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتیو ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان، ایجادواحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون، شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس میگردد.

مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رئیس مجمع) – وزیر اموراقتصادی و دارائی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ وزیر جهاد سازندگی ـ وزیر صنایعسنگین ـ وزیر نیرو ـ وزیر مسکن و شهرسازی ـ وزیر کشاورزی. وزیر صنایع در مقابل مجلسشورای اسلامی مسئول امور مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد.

تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک براینیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شدو در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریهامستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص دراختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آئیننامه اجرائی این قانون عمل خواهدکرد. تشخیص ضرورتهای فنی ـ اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی میباشد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0