برخی مقررات سازه ضد زلزله

آن هنگام که زلزله بیاید
( برخی مقررات سازه ضد زلزله )

اگر زلزله ای با بزرگی هفت درجه اتفاق بیافتدزمین به طول چهل – پنجاه کیلومتر شکافته می شود و در این صورت برخی مناطق تهرانمانند مورچه ای است که در جریان سیل قرار گیرد .
« بحث روز زلزله است و تهران در انتظار ، کهاگر زلزله بیاید ، بطور قطع چیزی از تهران باقی نخواهد ماند »
با توجه به اینکه تهران را سه گسل اصلی محصورکرده است ، اگر هر کدام از این گسلها فعال شود ، تهران شرایط خاصی را خواهد داشت . البته تمامی شمال تهران دارای گسل است . اگر روی نقشه گسلی دیده نمی شود ، به اینمعنا نیست که گسلی وجود ندارد ، بلکه به دلایل زیادی گسلها ردیابی نشده اند .
زلزله هفت ریشتری منطقه نمی شناسد و تمام شمالتهران از بین می رود و تمام گسل های ریزی که در این منطقه و شمال تهران قرار دارد ،فعال می شوند . پس چیزی از تهران باقی نمی ماند که بتوان آن را منطقه بندی کرد .
شهرداری تهران با آژانس همکاری بینالمللی ژاپنjicaدر یک برنامه پژوهشیاقدام به تهیه نقشه ای برای پیشگیری از حادثه زمین لرزه در شهر تهران نموده اند کهدر نهایت توصیه هایی برای جلوگیری از خسارت زلزله کرده اند.

گسلهای مهم تهران عبارتند از : گسل شمال تهران ، ری ، مشاء و فشم

برای تحلیل زمین لرزه تهران سه سناریو انتخابشد : شمال تهران ، ری ،‌ گسل مشاء و فشم
در سناریوی فعال شدن گسل ری فرض بر این است که۲۶کیلیومتر از گسل تهران فعال شود .
زلزله ای ۷/۶ریشتری بهوجود می آورد که شدت آن در : مناطق ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ و برخی نواحی مناطق ۷ ، ۸ ،۱۳ ، ۲۱تهران ، ۹ درجه مرکالی و در سایر مناطق ۸ درجه مرکالی خواهد بود .
در این شدت ، با توجه به عوامل مختلف زمین ،ساختمان ، تجهیزات ، شبکه برق ، شبکه آب ، مخابرات ، مترو ، راه آهن و جاده غیرقابلاستفاده خواهد شد .
در سناریوی فعال شدن گسل مشاء ، طول فعالیت گسل۶۸کیلومتر و شدت آن ۲/۷ریشتر برآورد شده است . در عمل تماممناطق تهران به استثنای مکان های کوچکی از مناطق ۲۱ و ۲۲ ، شدت هفت درجه مرکالی راتحمل خواهند کرد . در این مرحله مشکل جدی برای تهران به وجود می آید .
مناطقی که بطور دقیق روی گسل قرار گرفته اند ،صددرصد تخریب خواهند گشت ، ولی این بدان معنا نیست که اگر منطقه ای از یک گسل دو – سه کیلومتر فاصله داشته باشد ، آن منطقه در امان خواهد بود .
اگر زلزله با قدرت هشت ریشتری بیاید ، چیزی ازتمام تهران و شمال تهران باقی نمی ماند .
اگر شدت زلزله کم و تعداد دفعات زیاد باشد دومعنی دارد : یا زلزله بزرگی در راه است یا اینکه از انرژی آن کم میشود . یعنی اینکهمنطقه فعال است و مردم باید خبردار باشند .
در زلزله کمتر از شش درجه ریشتر ، بیشتر خانههای شمال تهران مقاومند ولی خانه های جنوب به دلیل بافت شهری ، مشکل جدی پیدا میکنند .
در زلزله با قدرت شش ریشتر ، شهرداری تهران چندماهی مشکل خواهد داشت تا همه چیز را دوباره راه بیاندازد ولی تهران باید خود رابرای زلزله ای هفت ریشتری آماده کند ، چرا که استعداد آن وجود دارد .
اصل مهم در ساختمان سازی زمین است . یعنی زمینباید برای ساخت و ساز مناسب باشد .
متأسفانه در کشور ما هنوز کسی جواز سلامت زمینرا نمی گیرد . حال اگر زمین مناسب بوده ، باید دانست که برجی که در این مکان قراراست ساخته شود ، آیا با بافت منطقه سازگار است ؟ آیا آن منطقه این تعداد جمعیت راپذیرا است ؟ اتومبیل ها می توانند به راحتی تردد و فرار کنند ؟

برج مقاوم است و فقط ممکن است چپ شود یا کج شود و حتی تخریب هم نشود ، اماوقتی کج شود دیگر قابل زندگی نیست .

طبق ضوابط موجود در آیین نامه ، ساختمانی که سیطبقه و ارتفاعی نزدیک به نودمتر دارد باید به اندازه ده درصد از ارتفاع خود باساختمان مجاور داشته باشد . اما چنانچه ساختمان ها ارتفاعشان یکسان باشد ، زمانتناوبشان یکسان است ، پس لازم نیست این فاصله رعایت شود . پس فاصله ساختمان ها راباید در نظر داشت که در صورت کج شدن ، خسارت کمتری وارد شود . در ساختمان های بیشاز پنج طبقه ، حضور مهندس الزامی است . اما ۹۹٪ ساختمان های تهران را معماران تجربیمی سازند . در صورتی که مهندس هم باید تجربه لازم را در ساخت دارا باشد .
در یک ساختمان فقط نقشه مهم نیست . بلکه زمین ،طرح ساختمان ، کنترل مصالح و کنترل ساخت هم مهم هستند و این عوامل در استحکامساختمان نقش دارند .

ساختمانی که مهندسی ساز باشد ، دارای مصالح خوبو کنترل شده باشد و همه استانداردها در آن رعایت شده باشد ، ضدزلزله است .
مهندسین با برآورد شتاب منطقه به هنگامزلزله و محاسبه نیروهای وارده ، نوع آهن و مصالح کاربری را تعیین می کنند ، اگر اینمحاسبات انجام شده باشد ، این ساختمان در برابر زلزله مقاوم خواهد بود . حتی دربرابر زلزله هشت ریشتری !
اما نکته این جاست در کوچه ای که دویست ساختمانوجود دارد ، وقتی تمام ساختمانها تخریب شود و تنها دو ساختمان باقی بماند ، تمامکوچه به مدت چند سال غیرقابل سکونت خواهد بود .
در بافت شهر تهران ، اگر زلزله ای با درجه بالااتفاق بیافتد ، تهران فلج خواهد شد . موضوع این نیست که خانه من خراب شود یا خیر ؟من زنده بمانم یا نه ؟ تمام کسانی که زنده می مانند ، برای ادامه زندگی خود مشکلخواهند داشت .
پس شهر تهران در مقابل زلزه شش ریشتری همبی دفاع است ، باید تا دیر نشده یک فکر اساسی کرد …

اگر در طبقه اول و دوم باشید ، فرار کنید خیلیخوب است

و اگر در طبقه پنجم و ششم هستید ،‌ بهتر است درجاهای امن پناه بگیرید .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0