حکومت محلی در کشور فرانسه

فرانسه کشوری است که بخش اصلی ان در اروپای غربی است و چند جزیره وناحیه در کشور های دیگر دارد.بخش اصلی از جنوب تا شمال بین دریای مدیترانه تا دریای شمال و کانال مانش واز شرق به غرب بین رود راین و اقیانوس اطلس قرار دارد.فرانسوی ها به بخش اصلی فرانسه بخاطر شکل جغرافیایی ان “شش ضلعی” میگویند.فرانسه از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو است. اقتصاد ان مقام پنجم جهان را داراست.
حکومت این کشور جمهوری است.قوه مقننه از ۲مجلس قانون گذاری(مجلس ملی با ۴۹۱ نماینده) که به واسطه انتخابات عمومی برای ۵ سال انتخاب شده ومجلس سنابا ۲۹۵ نماینده که برای مدت ۹ سال انتخاب میشوند، متشکل میگردد.اعضای مجالس فوق به صورت غیر مستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی ،شورای عمومی،ایالات وشورای شهرداریها انتخاب می شوند.
رییس جمهوری میتواند با مشورت نخست وزیر مجلس ملی را منحل کند. قانون اساسی فعلی این کشور در سال ۱۹۵۸ تدوین شده.
فعالیت احزاب در فرانسه ازاد است.از جمله مهم ترین احزاب میتوانبه احزاب سوسیالیست، جمهوری خواهان، کمونیست، اتحاد دموکراتیک فرانسه وحزب رادیکالی اشاره نمود.

حکومت محلی در کشور فرانسه
در فرانسه حکومت محلی به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم مدیریت ملی است.در حقیقت این طور به نظر میرسد که سیستم حکومت محلی در فرانسه وجود ندارد
قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه حکومت های محلی تحت عنوان “واحدهای مدیریت محلی” نامگذاری میکند.در حالیکه قانون اساسی جمهوری پنجم به حکومت محلی تحت عنوان “موجودیت های محلی مینگرد.

این کشور دارای سیتم مدیریتی جهار سطحی است:

۱- دپارتمان
۲- اروند یسمان
۳- کانتون
۴- کمون

کشور به بخشهای مختلف تقسیم شده هر دپارتمان به چند اروند یسمان و هر اروند یسمان به چند کانتون وهر کانتون به چند کمون تقسیم گردیده است.
کمون هابه عنوان کانون اساسی حکومت محلی بشمار می روند.وتمامی شهر ها دقیقا دارای یک شکل حکومت محلی هستند یعنی دارای یک شورا یک شهردارو ستاد اداری میباشند.البته اندازه شورا وستاد با توجه به جمعیت هر شهر یا روستا متفاوت است.
دپارتمان و کمون به شیوه ای مشابه با حکومت مرکزی ارتباط دارند وهر دو به عنوان واحد های حکومت محلی وواحدهای مدیریتی حکومت مرکزی هستند.استاندار کسی است که مدیریت اجرایی دپارتمان را به عهده داردوهم سخنگوی حکومت مرکزی وهم دپارتمان است.شهردار کمون به عنوان کارمند حکومت مرکزی تلقی میشود که در شورای شهرداری خدمت میکند با این تفاوت که او بطور محلی انتخاب میشود در حالیکه استاندار کسی است که از سوی حکومت مرکزی منصوب میشود.
دو واحد محلی واسطه(اروندیسمانها .کانتونها) دارای اهمیت ثانویه هستند.انها از شخصیت حقوقی بهره مند نیستند واز اینرو دارای شورا یا ستاد اداری نمیباشند وعلاوه بر ان بودجه جداگانه ای ندارند.
اروندیسمان یک جزئ فرعی دپارتمان است که فردی به عنوان فرماندار به مثابه عامل استاندار در ان عمل میکند وکانتون نیز شامل مجموعه ای از کمون هاست.
در مجموع واحد های محلی در فرانسه بر طبق اصل سلسله مراتب که بوسیله ناپلئون بنیانگذاری شده عمل میکند وکارکنان این سطوح توامان به عنوان کار گزاران حکومت محلی و مرکزی محسوب میشوند.
استاندار مشتخدم محلی است که به عنوان یک بروکرات تلقی نمیشود بلکه بر عکس به عنوان حاکمی ارشاد گر مطرح است. شهردار نیز یک سیاستمدار است که وظایفش هرگز بصورت روشن و صریح تعریف نشده است و قدرت های حکومت مرکزی و محلی اغلب دارای درهم تنیدگی و اختلاط می باشند.

شیوه های انتخاب شورا و شهرداری
اخرین انتخابات شوراهاو شهرداریهای فرانسه در ماه مارس سال ۲۰۰۱ میلادی برگزار شد و شهروندان قرانسوی اعضای شورای شهر، شهردار و معاونان شهردار را برای مدت ۶ سال انتخاب کردند.این انتخابات که منطبق با قانون مصوب ۱۹۸۲ انجام گردید بر اساس وسعت هر کمون صورت گرفته است که البته شهرهای پاریس ،لیون ومارسی از مقرارات خاص برخور دارند.
بر اساس قانون در کمونهایی که کمتر از ۳۵۰۰ نفر جمعیت دارند، اعضای شورای شهرداری طی دو مرحله انتخاب میشوند. بدین ترتیب که کسانیکه اکثریت ارائ مردم را به دست اورند در مرحله اول انتخاب میشوند، اما کسانیکه حائز اکثریت نسبی میشوند، در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت. این در حالی است که اگر چه کاندیداها به یک میزان رای اورده باشند کاندیدایی که از همه مسن تر است برگزیده میشود.
در شهرهایی که بیش از ۳۵۰۰ نفر سکنه دارند لیست های انتخاباتی بر اساس گروههای ۶ نفره تنظیم میشود که مردم به لیست ها رای میدهند.
تعداد اعضای شورا شهر شهرداری از ۹تا ۶۹ نفر متفاوت است که بر حسب تعداد ساکنان هر کمون متغیر میباشد.
از انجا که فرانسه دارای سه شهر بزرگ پاریس لیون و مارسی است این شهرها علاوه بر شورای شهرداری از شورای محله نیز برخوردارند که این شوراها ی محله توسط شهردار ومعاونان او هدایت میشوند. در پاریس انتخابات شورای شهرداری در ۲۰ منطقه انجام میگیرد که ۱۶۳ نفر به عنوان اعضای شورای شهرداری و۳۵۲ نفر به عنوان شورای محلات انتخاب میشوند.در لیون این انتخابات در۹ منطقه انجام میشود که ۷۳ نفر عضو شورای شهرداری و۱۴۸ نفر عضو شورای محله ها هستند. این انتخابات در ۸ منطقه مارسی انجام میشود که ۸۱ نفر عضو شورای شهرداری و۱۷۴ نفر عضو شورای محله میباشند.
دراولین نشست شورای شهرداری شهردار جدید ومعاونان او طی سه مرحله انتخاب میشوند در این انتخابات اکثریت مطلق در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم تعیین شده ورای نهایی در مرحله سوم بصورت مخفی ارائه میگردد.محل استقرار شهردار ومعاونان او اداره شهرداری نامیده میشود که به منزله قدرت اجرایی بخشهاست.

بطور کلی شورای شهرداری دارای وظایف زیر است:
۱- بررسی وتصویب بودجه شهرداری
۲- تصمیم گیری در مورد عزل ونصب کارمندان شهرداری
۳- تصویب برنامه های مربوط به فعالیت ها اصلاحات و سر مایه گذاریهای بخش دولتی
۴- مدیریت جنگلهاو مراتع
۵-تعیین ضمانت اجرایی در مورد تصمیمات مربوط به شهرداری و سند یکاها

شورا موظف است در هر دوره سه ماهه تشکیل جلسه علنی دهد وتصمیمات ان در ۱۵ هر ماه تقدیم شهرداری میشود وشهرداری دو ماه فرصت دارد به مصوبات شورا بپردازد تا مغایرتی با قانون نداشته باشد.

شهردار نیز به عنوان مشاور شورای شهرداری بوده واهم وظایف ان بشرح ذیل است:
۱- تهیه بودجه شهرداری واجرای ان بعد از تصویب شورا
۲- مجری تصمیمات شورای شهرداری
۳- مسئوولیت تامین ارامش ،امنیت وسلامت جامعه

در حقیقت شهرداری نماینده قانونی دولت است که بر حسن اجرای قوانین در حوزه مسئوولیت خود نظارت میکند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0