فضاهای شهری و ویژگی های آن

خصوصیات یک فضای شهری در زیر به اجمال بیان شده است .
۱- فضا های شهری در بافت های مسکونی هویت شهری را بوجود می آورند .
-۲ فضاهای باز در درون بافت های مسکونی در هویت بافت بسیار مؤثراند .
-۳ فضاهای شهری به عنوان شاخص های محلی و شهری از جمله فضاهای با ارزش برای طراحی و احیا می باشند .
-۴ فضاهای شهری به عنوان میراث محیطی و اصالت هر شهر محسوب می گردد .
-۵ فضاهای شهری در ارتقاء فرهنگی نقش مؤثری دارند .
-۶ فضاهای شهری در مقیاس های کلان نشانه های اصلی شهر محسوب میشوند .
-۷ فضاهای شهری خاطرات و تاریخ هر شهر را به تصویر در می آورند .
-۸ فضاهای شهری انتقال دهنده خاطرات برای نسل های فعلی وآینده می باشند .
دسته بندی میادین بر اساس جایگاه اجتماعی وفرهنگی و کالبدی آنها

با توجه به جایگاه اجتماعی وفرهنگی میادین-که این خود تا اندازه زیادی تحت تأثیرخصوصیات کالبدی می باشد-می توان آنهارا به دسته های زیر تقسیم بندی نمود:
الف. میدانهای تشریفاتی.
ب. میدانهای شهری.
پ. میدانهای محلی.
ت. میدانهای ورزشی.
ث. میدانهای ارتباطی (فلکه).
میادین تشریفاتی : این میادین همیشه در ارتباط با سیستمهای حکومتی شکل گرفته وشکل گیری آنها تدریجی نیست، بلکه بر اساس طرحی مشخص ساخته می شوند. چون ساخت و نحوه قرارگیری آنها بر اساس خواست حکام است. متقابلاً شهروندان هم در مسائل مربوط به آن از جمله، ساخت و ساز، نگهداری وحفاظت، تغییرات بصری، تنظیم فعالیتهای داخل آن، آماده سازی برای جشنها وغیره مشارکت ندارند وهمه این مسائل بر عهده نهادهای حکومتی است.
معمولاً در مجاورت این میادین ساختمانهای حکومتی، نظامی وکاخها قرار می گیرند واین گونه میادین دارای هندسه کاملاً مشخصی هستند.
در این نوع میادین فضا وجو حاکم تصویری از شکـــوه و اقتـدار دولـت را در ذهـن شهرونـدان باقی می گذارد. این شکوه در کنار خود نظمی را در رفتارهای جمعی طلب می کند. انضباط میدان نیز امکان بروزرفتارهای مشخص وویژه ای راکه مناسب با شرایط فضا است، به جمعیت می دهد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0