شرح خدمات تیپ تهیه طرح جامع سه بعدی طراحی شهری

شرح خدمات تیپ تهیه
طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
توضیح:
هدف این شرح خدمات تهیه “طرح جامع سه بعدی طراحی شهری” برای “سایت” موضوع قرارداد می‌باشد که اصطلاحاً در این جا با لفظ “حوزه طراحی” از آن نام برده می‌شود.. همچنین جهت حصول اطمینان از تلفیق موزون سایت موردنظر و بافت شهری پیرامونی آن و تدوین چشم‌انداز، اهداف و اصول طراحی سایت، پهنه‌ای بزرگتر از “حوزه طراحی” تحت عنوان “حوزه محلی” مورد مطالعه و سنجش وضعیت قرار می‌گیرد.
۱- تعریف و تحدید دامنه مطالعه و تدوین چشم‌انداز مقدماتی
۱-۱- بررسی چشم‌انداز طرح از دیدگاه مسئولین و مردم
۲-۱- بررسی اسناد فرادست
۳-۱- نتیجه‌گیری: تدوین چشم‌انداز مقدماتی حوزه طراحی
۲- سنجش وضعیت (در مقیاس حوزه محلی)
هدف از سنجش وضعیت، بازشناسی دامنه و ماهیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل دو حوزه محلی و حوزه طراحی (سایت) از نظر کاربری زمین و فعالیت، حرکت و دسترسی، استخوان‌بندی فضاهای همگانی، فرم کالبدی و منظر شهری می‌باشد. از یافته‌های این بخش در مرحله تهیه “دستور کار طراحی” سایت، برای تدوین اهداف و اصول طراحی‌ای که زمینه هم‌پیوندی و یکپارچگی موزون حوزه طراحی و حوزه محلی را فراهم آورد و تعامل سینرژیک[۱] دو حوزه را موجب گردد استفاده خواهدشد.
۱-۲- سنجش وضعیت، بعد رویه‌ای:
۱-۲- الف- بررسی محیط تاریخی (سیر تحول و دوره‌ها)
۱-۲- ب- بررسی محیط حقوقی
ب-۱- بررسی مطالعات، اسناد و طرح‌های مصوب فرادست و در دست تهیه
ب-۲- بررسی مالکیت اراضی
ب-۳- بررسی حقوق مکتسبه
۱-۲-ج- بررسی محیط اجتماعی
ج-۱- جمعیت‌شناسی
ج-۲- مشارکت پذیری
۱-۲-د- بررسی محیط اقتصادی
د-۱- بررسی قیمت اراضی
د-۲- بررسی قسمت ساختمان‌ها
د-۳- بررسی قیمت اجاره و سرقفلی
د-۴- بررسی گرایشات بازار و سرمایه‌گذاری در ساختمان و مستغلات
۱-۲-ه- بررسی محیط تشکیلاتی ـ اجرائی
۲-۲- سنجش وضعیت، بعد ماهوی:
۱-۲-۲- مولفه عملکردی
۱-۲-۲-الف- نظام کاربری زمین
الف-۱- خدمات شهری (نظام کانونی مراکز کار، خرید، فراغت و عبادت)
الف-۲- مسکن
۱-۲-۲-ب- نظام حرکت و دسترسی
ب-۱- شبکه حرکت و دسترسی سواره (نظام حمل و نقل عمومی، کریدورهای دسترسی، پایانه‌ها و پارکینگ‌ها)
ب-۲- شبکه حرکت و دسترسی پیاده و دوچرخه (نفوذپذیری)
۱-۲-۲-ج- نظام تأسیسات و تجهیزات شهری
ج-۱- شبکه آب
ج-۲- شبکه برق
ج-۳- شبکه گاز
ج-۴- شبکه مخابرات
ج-۵- شبکه دفع آبهای سطحی
ج-۶- شبکه فاضلاب
۱-۲-۲-د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی
د-۱بازشناسی وضعیت موجود فضاهای همگانی به مثابه نظامی از قرارگاه‌های رفتاری (فعالیت‌ها و رویدادها) و بررسی سازگاری فعالیت‌ها، زمان و محیط کالبدی
د-۲- ادراک و تجربه مردم از کیفیت و هویت فضاهای همگانی (نقش‌انگیزی منظر ذهنی و معانی انضمامی)
د-۳- ایمنی و امنیت محیط (سوانح و تصادفات / جرایم و بزهکاری)
د-۴- آسایش اقلیمی فضاهای همگانی
۲-۲-۲- مولفه زیباشناختی
الف- نظام فرم کالبدی
الف-۱- بررسی نظام بلوک‌بندی
الف-۲- بررسی نظام دانه‌بندی قطعات (تفکیک قطعات)
الف-۳- بررسی نظام توده‌گذاری و ارتفاعات ساختمان‌ها
الف-۳-۱- لفاف ساختمانی
الف-۳-۲- ارتفاع و مقیاس
الف-۳-۳- سطح اشغال توده
الف-۳-۴- تراکم
الف-۴- بررسی کیفیت ابنیه
الف-۵- بررسی قدمت ابنیه
الف-۶- بررسی مصالح و تکنولوژی ساخت
الف-۷- بررسی فرم کالبدی از نظر ملاحظات اقلیمی (آفتابگیری، نورروز، انرژی کارائی)

ب- نظام استخوان‌بندی فضاهای همگانی (استخوان‌بندی فضائی)
ب-۱- مطالعه استخوان‌بندی فضائی (بررسی هندسی)
ب-۱-۱- بازشناسی فضاهای باز همگانی
ب-۲-۱- ویژگی‌های کالبدی فضاها (محوریت فضائی، مقاطع عرضی و طولی)
ب-۳-۱- بازشناسی نظام فضاهای باز همگانی
ب-۲- مطالعه استخوان‌بندی فضائی (بررسی نقشه شناختی / منظر ذهنی)
ب-۳- آسایش اقلیمی در فضاهای همگانی (آفتاب‌گیری، سایه‌اندازی، جریان باد مناسب و …)
ب-۴- محوطه‌آرائی فضاهای همگانی (کیفیت محوطه‌سازی، مبلمان شهری و هنرهای همگانی)

ج- نظام منظر شهری
ج-۱- بازشناسی منظر شهری
ج-۱-۱- دیدهای متوالی پیاده (Serial Visions)
ج-۱-۲- تحلیل دید از جاده (View From The Road)
ج-۱-۳- مطالعه منظر عینی (بررسی عناصر پنجگانه لینچی) مشاهدات مستقیم ناظر تعلیم یافته
ج-۲- بازشناسی دیدهای محلی و راهبردی (کانون‌ها و کریدورهای دید)
ج-۳- بازشناسی خطوط آسمان پراهمیت
ج-۴- بازشناسی نمای جداره‌های فضاهای اصلی
۳-۲-۲- مولفه زیست محیطی
۳-۲-۲-الف- نظام قرارگاه طبیعی
الف-۱- بازشناسی فرم محیط طبیعی
الف-۱-۱- فرم توپوگرافی
الف-۱-۲- فرم پوشش گیاهی
الف-۱-۳- فرم آب
الف-۲- بازشناسی فرایندهای محیط طبیعی
الف-۲-۱- فرایندهای زیست بوم شناختی (زیست‌بوم‌ها، اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری)
الف-۲-۲- زلزله
الف-۲-۳- لغزش زمین و رانش
الف-۲-۴- سیل
الف-۲-۵- ایمنی محیط در مقابل فرایندها و سوانح طبیعی
الف-۳- بازشناسی خصوصیات اقلیمی محیط
الف-۳-۱- دما
الف-۳-۲- رطوبت
الف-۳-۳- تابش
الف-۳-۴- جریان باد
الف-۴- بازشناسی آلودگی محیطی
الف-۴-۱- آلودگی‌های صوتی و منابع آن
الف-۴-۲- آلودگی‌های هوا و منابع آن
الف-۴-۳- آلودگی‌های خاک، آب و …
۳-۲- سنجش وضعیت: تحلیل یکپارچه با روش SWOT
۳- تدوین چشم‌انداز (برای حوزه طراحی)
۱-۳- بیانیه چشم‌انداز
۲-۳- اهداف کلان
۴- تدوین دستور کار طراحی شهری (برای حوزه طراحی)
۱-۴- اهداف عملیاتی طراحی
۲-۴- اصول و رهنودهای طراحی (در قالب نوشتار و ترسیمات دیاگراماتیک)
۱-۲-۴- اصول و رهنمودهای طراحی کاربری زمین (نظام مراکز خدماتی)
۲-۲-۴- اصول و رهنودهای طراحی شبکه حرکت و دسترسی
الف- محورهای اصلی حرکت سواره (موجود و پیشنهادی)
ب- محورهای اصلی حرکت پیاده و دوچرخه (موجود و پیشنهادی)
ج- ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی
۳-۲-۴- اصول و رهنمودهای طراحی فضاهای همگانی
الف- فضاهای همگانی نیازمند حفاظت و بهسازی
ب- فضاهای همگانی پیشنهادی
ج- فضاهای سبز – (بلوار، پارک و … موجود و پیشنهادی)
۴-۲-۴- اصول و رهنمودهای طراحی فرم کالبدی
الف- الگوی کالی بلوک‌بندی
ب- الگوی لفاف فضائی بلوک‌ها (به صورت نمایش ارتفاع کلی یا تعداد طبقات بلوک و یا جداره‌های پراهمیت در پلان)
۵-۲-۴- اصول و رهنمودهای طراحی منظر شهری
الف. دروازه‌ها
ب. دیدها (موجود / نیازمند بهسازی و پیشنهادی)
ب-۱٫ دیدهای محلی و دیدهای راهبردی
ب-۲٫ دیدهای متمرکز و دیدهای گسترده
ب-۳٫ دیدهای متوالی
ج. نشانه‌ها
ج-۱٫ نشانه‌های با ارزش موجود
ج-۲٫ نشانه‌های نیازمند بهسازی
ج-۳٫ نشانه‌های پیشنهادی
د. جداره‌ها
د-۱٫ جداره‌های با ارزش موجود
د-۲٫ جداره‌های نیازمند بهسازی
د-۳٫ جداره‌های پیشنهادی
ه. ساختمان‌های ثبت شده میراث فرهنگی
۵- تدوین طرح جامع سه بعدی طراحی شهری (برای حوزه طراحی)
۱-۵- تدوین گزینه‌ها به صورت “طرح‌مایه” (Design Concept)
۲-۵- ارزیابی و انتخاب گزینه بهینه
۳-۵- تدوین طرح
۱-۳-۵- نظام کاربری زمین (مقیاس ۱:۵۰۰)
۲-۳-۵- نظام حرکت و دسترسی (مقیاس ۱:۵۰۰)
۳-۳-۵- نظام فرم کالبدی
الف- نظام بلوک‌بندی (مقیاس ۱:۵۰۰)
ب- نظام دانه‌بندی قطعات (تفکیک قطعات) (مقیاس ۱:۵۰۰)
ج- نظام توده‌گذاری و ارتفاعات (مقیاس ۱:۵۰۰)
د- بیان سه بعدی مجموعه (پرسپکتیو مصداقی)
۴-۲-۵- نظام فضاهای همگانی و محوطه‌آرائی (مقیاس ۱:۵۰۰)
۵-۲-۵- نظام منظر شهری
الف- نمای جداره‌های فضاهای اصلی: جزئیات و مصالح (ترسیمات مصداقی به مقیاس ۱:۱۰۰ الی۱:۵۰)
ب- منظر شهری (ترسیمات مصداقی دیدهای متوالی)
۶-۲-۵- ضوابط و معیارهای طراحی شهری (به تفکیک نظامات فوق)
توضیح: منظور از “ترسیمات مصداقی” ترسیماتی است (دو بعدی یا سه بعدی) که چگونگی کاربرد اصول، ضوابط و معیارهای طراحی شهری را در محدوده طراحی و نتیجه فضائی ـ کالبدی ناشی از آن را به طور نمونه و مصداقی به نمایش می‌گذارد.
۶- بررسی تحقق‌پذیری و اجرا
۱-۶- مرحله‌بندی و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها
۲-۶- مجموعه دستور کارهای معماری پروژه‌ها (Architectural Briefs)
۳-۶- برآورد اقتصادی طرح
۴-۶- مدیریت و تشکیلات اجرائی

[۱] سینرژی یعنی توان دو چیز در یک ارتباط موثر بیش از مجموع توان هر یک از آن هاست.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0