خلاصه کتاب شبکه ارتباطی در طراحی شهری(۶)

– حال تاثیر جداره ها را بربعد طولی ، عرضی ، و ارتفاع را بررسی می کنیم :
۱- تاثیر جداره بربعد طولی فضای خیابان :
۱-۱ جداره مقعری شکل خیابان : ایجاد فضای تقسیم شده و محدود .
۲-۱ جداره محدبی شکل خیابان : القا کننده فضایی بی انتها .
۳-۱ خمیدگی یا قوس : بعد طولی خیابان کوتاه بنظر می رسد .
۴-۱ گوشه و لبه مستقیم و دراز جداره ها : تاکید بربعد طولی .
۵-۱ عقب نشینی و پیش امدگی بنا : طول خیبان به قطعات تقسیم شده و کوتاهتر جلوه می کند .
۶-۱ خط مستقیم : نقطه دید به عمق خیابان و طویل جلوه می کند .
۷-۱ نمای برجسته با پیش امدگی بالکن ، پنجره و … وجود دارد : طول خیابان کوتاه جلوه می کند .
۸-۱ نمای صاف و سیقلی بنا : نقطه دید به عمق خیابان و طولانیست .
۹-۱ نماسازی و معماری متنوع بنا و رنگ و مصالح : نقطه دید به جزییات جذب و فضای متنوع .
۱۰-۱ نمای مسطح ، صاف با معماری یکنواخت و معمولی و رنگامیزی و مصالح یکسان : طولانی بودن خیابان .
۱۱-۱ گشودگیهای بزرگ : نمای ساختمان دلباز و فضای بیرون با فضای داخل مرتبط .
۱۲-۱ گشودگیهای کوچک: نمای ساختمان بسته و فضای خیابان تنگ و کسل کننده .
۱۳-۱ با تاکید روی معماری بناهای گوشه تقاطع ، در فضای خیابان کاملا مشخص شده و بعد طولی خیابان را به قطعاتی تقسیم می کند .
۱۴-۱ وجود گشودگی فرعی منشعب از خیابان اصلی و محل تقاطع در فضای خیابان به دشواری دیده می شود و کاملا مشخص نیست .
۱۵-۱ بعد طولی فضای یک خیابان توسط مسقف کردن عرض تاثیر پذیر است .
۲- تاثیر جداره بر بعد عرضی فضای خیابان :
۱-۲ خیابانهای مشجر و دارای نوار سبز بعد عرضی نوارشان از نظر بصری کمتر بوده و تنگ حس می شوند .
۲-۲ پیاده روهای مسقف یا چراغهای روشنایی زنجیره ای خیابانها می تواند یک فضای خیابانی عریض را به چند فضای متصل به هم و با عرضهای متفاوت طراحی کرد.
۳-۲ احساس تنگی و خفه بودن مسیر خیابانها را می توان با عقب نشینی و پلکانی نمودن طبقات فوقانی جداره ها خنثی نمود و احساس عریضتر بودن فضا را بوجود اورد.
۳- تاثیر جداره ها بربعد ارتفاع فضای خیابان :
۱-۳ پیش امدگی زیاد و قابل توجه اخرین سقف ساختمان ( پشت بام ) بصورت بارانگیر ارتفاع خیابان را محدود می کند .
۲-۳ حجم ساختمانهایی که عرضشان کم و ارتفاعشان زیاد است و در مسیر خیابانند در بیننده احساس مرتفع بودن فضای خیابان را تشدید می کند .
۳-۳ با احداث حجمهای کوچکی مانند یک کیوسک ، محل مسقف ایستگاه اتوبوس و یا غرس ساختمان و غیره می توان ارتفاع فضا را تقسیم و طبقه بندی نمود و از نطر بصری بعد ارتفاع فضا را محدود ساخت .
– هدف اصلی از ایجاد خیابان ارتباط نقاط مختلف و اتصال انها برای تردد راحت و ایمن به یکدیگر است البته خیابانهایی که در نقاط پر رفت و امد و پر جمعیت و پر فعالیت واقع هستند غیر از عملکرد ارتباطی وظایف دیگری نیز دارند مانند تبادل اخبار ، کسب و کار و اتفاقات و حوادث فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی .
– در طراحی باید از دخل و تصرف بی مورد در محیط طبیعی که باعث لطمه زدن به محیط زیست خواهد شپ جلوپیری کرد .
– طراحی مسیر خیابان ورودی یک منطقه مسکونی :
باریکتر شدن فضای خیابان و قرار گرفتن بناها در دو طرف معبر مناسب و وضعیت دروازه مانند ایجاد می کند .
با دروازه قوسی شکل یا روی ورودی بنا قرار گیرد یا قرار گرفتن روی دو درخت در حریم ورودی یا باریکتر شدن خیابان توسط بناهای دو طرف خیابان و ارتباط انها بهم حریم ورودی حفظ می شود .
– اجزای مقطع عرضی خیابان : باند حرکت سواره ، لبه داخلی خیابان ، نوار مستحکم کنار خیابان ، نوار پارکینگ ، نوار مستحکم حاشیه خیابان ، نوار غیر مستحکم حاشیه خیابان ، نوار ویژه ترافیک دوچرخه که بدلیل اهمیت ان در شرایطی معبر جداگانه برای دوچرخه سواران توصیه می گردد .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0