خلاصه کتاب شبکه ارتباطی در طراحی شهری(۲)

ابتدا به شناخت انواع مختلف ترافیک می پردازیم که شامل :
ترافیک در گردش : وسایل نقلیه در حال حرکت .
ترافیک ساکن : وسایل نقلیه در حال توقف و پارک .
پارکینگ : پارک وسایل نقلیه در سطوح عمومی و قابل دسترسی برای عموم.
ترافیک محلی : تردد وسایل نقلیه در محدوده شهر .
ترافیک غیر محلی : تردد وسایل در حومه شهر .
ترافک داخلی : وسایل نقلیه در منطقه آمارگیری.
ترافیک مبدا : وسایل نقلیه که مبدا حرکت در منطقه آمارگیری شروع و از ان منطقه خارج شوند .
ترافیک مقصد : وسایل نقلیه که از خارج محدوده آمارگیری وارد شده و پایان حرکتش آنجا باشد .
ترافیک عبوری : وسایل نقلیه که از منطقه آمارگیری عبور کرده و مبدا و مقصد آن در خارج منطقه آمارگیری باشد.
ترافیک ورودی : وسایل نقلیه در زمان آمارگیری وارد منطقه شوند .
ترافیک خروجی : در مدت آمارگیری از منطقه آمارگیری خارج شوند .
ترافیک عبوری منقطع : در منطقه آمارگیری در حین عبور از منطقه توقف نسبتا طولانی داشته باشد .

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0