میزان و تأثیر شهرسازی معاصر غرب

میزان و تأثیر شهرسازی معاصر غرب بر ساخت‏ و ساز و بافت‏های شهرهای سنتی ایران
شهرسازی
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
آقای دکتر علی‏ اصغر محمدمرادی

برای تدوین چارچوب موردنظر، ده مورد از قوانین و آیین‏نامه‏های هدایت‏کننده طراحی معماری در بافت‏های باارزش شهری به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نمونه‏های مورد نظر از میان نمونه‏های مطرح در ادبیات معماری و شهرسازی معاصر انتخاب شده‏اند. نکات مهم مورد تأکید آنها، بر اساس اولویت شناسایی شده، با اصول معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی مقایسه شده است. چارچوب مورد نظر به صورتی پیشنهاد شده است که در هر شهر بتوان قوانین و آیین‏نامه‏های هدایت‏کننده طراحی متناسب با آنها پیشنهاد نمود. بدیهی است هیچ شهری نمی‏توان یافت که قوانین و آیین‏نامه‏ها خاصی در تمامی نقاط آن قابل پیشنهاد باشد و لازم است برای هر یک از محورهای فرهنگی-تاریخی قوانین و آیین‏نامه‏های ویژه‏ای، متناسب با ویژگی‏های خاص منطقه پیشنهاد شود. از این رو چارپوب ارائه‏شده تنها مشخصاتی را معین می‏سازد که لازم است در تدوین راهنمای هدایت‏کننده طراحی معماری مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است شهرداری بافت، کارگروه تخصصی، مسؤولین ذی‏ربط و نماینده تخصصی شورای ‏عالی شهرسازی و معماری ایران، بر درستی و کیفیت پیشنهادهای ارائه‏شده و تناسب آنها با بافتی که این قوانین برای آنها تهیه و تنظیم شده، نظارت خواهند کرد.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0