سیمای شهری در ایران و ایجاد هویت شهری

تبیین وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذیربط و تدوین راهکارها و اصلاحات قانونی جهت ساماندهی به سیمای شهری در ایران و ایجاد هویت شهری
شهرسازی
دکتر علی اصغر ارجمندنیا ـ دکتر بهرام عبد‎الله‎خان‎گر
آقای مهندس داوود دانشیان

فصل اول: این فصل تحقیق به کلیات تحقیق که شامل، مقدمه، طرح مسئله، اهداف تحقیق، روش تحقیق و فرآیند فعالیت‌های مطالعات و نهادهای تأثیر گذار بر ساماندهی سیمای شهری می باشد، پرداخته است. فصل دوم: در این فصل رویکرد و مبانی نظری سیمای شهری و مفاهیم و تعاریف تأثیر گذار برآن که نهایتاً در شکل گیری سیمای شهری تأثیر گذار هستند، پیشینۀ طراحی شهری، نظریات در ارتباط با طراحی شهری، ارتباط بین مفهوم طراحی شهری و سیمای شهری و منظر شهری، آورده شده است. فصل سوم: این فصل تجارب ایران از ساماندهی سیمای شهری است که در ۲۲ قسمت و بطور مفصل بحث شده است که شامل مواردی مانند، تحلیل دیدگاه‌ها در ارتباط با طرح‌های توسعه شهری، محتوای طرح‌های توسعه شهری، روند تهیه طرح‌های توسعه شهری، تصویب طرح‌های توسعه شهری و روش‌های اجرایی طرح‌های توسعه شهری می باشد. فصل چهارم: در این فصل قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر توسعۀ کالبدی و سیمای شهری بررسی شده است. این بررسی که برای حدود ۱۰۰ سال پیش ایران است، مشخص شده که برای هر برهه و مقطعی از زمان، چه قوانین و مقررات و ضوابط تصویب شده است. مثلاً قوانین و مقررات وضع شده تا مقطع تأسیس وزارت آبادانی و مسکن، یعنی از دهۀ ۱۳۴۰ به بعد بوده است. قوانین و مقررات وضع شده در زمینۀ طرح‌های توسعۀ شهری بعد از تأسیس وزارت مسکن و شهرسازی در سال‌های ۱۳۵۰ به بعد می باشد. همچنین اصلاح و تصویب و الحاق چند ماده به قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۴۵ تصویب شده است و نهایتاً تصویب قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۴۷ اتفاق افتاده است. فصل پنجم: در این فصل، نهادها و دستگاه‌های ناظر بر ساماندهی سیمای شهری بررسی شده و جمع بندی وظایف نهادهای اجرایی آورده شده است. همچنین آشفتگی سیمای شهری که عمدتاً از عملکرد نهادهای اجرایی و درگیر ساماندهی سیمای شهری ناشی می شود، به دلیل عدم تبیین وظایف، عدم اجرای وظایف، تداخل‌های متعدد وظایف و ناکارآمدی مدیریت واحد درسیمای شهری است. فصل ششم: در این فصل، طرح‌های توسعۀ شهری تحلیل شده است. نهاد‌هایی که مسئول مستقیم اجرای طرح‌های توسعۀ شهری و نظارت و کنترل را برعهده دارند. همچنین، نارسایی‌ها و محدودیت‌ها نیز تحلیل شده و در پایان جمع بندی برنامه‌ها و سیاست‌ها و تلاش‌های انجام شده آورده شده است. فصل هفتم: در این فصل، پیشنهادهایی برای طراحی و ساماندهی سیمای شهری آورده شده که در قالب سیاست‌های اجرایی است. همچنین پیشنهادهایی برای طرح‌های موضوعی نیازمند طراحی و ساماندهی شهری آورده شده است. پیشنهادهای نظارت و کنترل سیمای شهری، اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح ساختارِ موجودِ نهادهای اجرایی ذیربط نیز از جمله پیشنهاد‌های دیگر می باشد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0